Minister Finansów wydał 7 grudnia 2010 rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616). Zakresem regulacji rozporządzenia objęto sposób i tryb sporządzania planów finansowych, sposób dokonywania zmian w planach finansowych jednostek budżetowych oraz zatwierr. dzania tych zmian, tryb pobierania dochodów i dokonywania wydatków państwowych jednostek budżetowych a także sposób ustalania nadwyżki środków obrotowych w samorządowych zakładach budżetowych.
Zgodnie z rozporządzeniem zarządy j.s.t. zobowiązane są przekazać kierownikom podległych samorządowych jednostek budżetowych informacje o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w projekcie uchwały budżetowej. Należy uczynić to w ciągu 7 dni od przekazania projektu uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.
Na podstawie otrzymanych informacji opracowywane są projekty planów finansowych. Podlegają one zatwierdzeniu przez kierowników i przekazaniu zarządom j.s.t. w ciągu 30 dni od otrzymania informacji. Ostatecznym terminem przekazania projektu jest 22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
Zarząd j.s.t. weryfikuje otrzymane projekty pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej. Jeżeli nie budzą one zastrzeżeń, stanowić będą podstawę gospodarki finansowej samorządowej jednostki budżetowej w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia opracowania planu finansowego na podstawie informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających odpowiednio z ustawy budżetowej albo uchwały budżetowej.
W przypadku, gdy projekt nie zostanie pozytywnie zweryfikowany, rozporządzenie przewiduje dla zarządów j.s.t. możliwość wprowadzenia zmian w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu, nie później jednak niż do 27 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy. Zmiany takie są wiążące dla kierowników samorządowych jednostek budżetowych.
W analogiczny sposób uregulowano gospodarkę finansową samorządowych zakładów budżetowych. Należy przy tym podkreślić, iż zgodnie z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu samorządowy zakład budżetowy posiada odrębny rachunek bankowy, z którego wypłaty dokonywane mogą być jedynie do wysokości zgromadzonych na nim środków. Odsetki od środków własnych, z wyłączeniem dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgromadzonych na rachunku stanowią przychody samorządowego zakładu budżetowego. W przypadku podjęcia decyzji o likwidacji samorządowego zakładu budżetowego będzie to podstawą dla banku do zamknięcia rachunku oraz przekazania środków finansowych, pozostałych po dokonaniu rozliczeń likwidacyjnych, na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Zgodnie z rozporządzeniem samorządowy zakład budżetowy może wykorzystywać otrzymane dotacje celowe jedynie na cele, na które zostały one przyznane, natomiast środki niewykorzystane podlegają zwrotowi do budżetu j.s.t. Wszystkie ponoszone koszta muszą być ewidencjonowane tak, by możliwe było ustalenie źródeł finansowania inwestycji.
Ponadto w terminie 10 dni od dnia otrzymania, od zarządu jednostki samorządu terytorialnego, informacji o kwotach przychodów i kosztów zakładu oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu, kierownik samorządowego zakładu budżetowego dostosowuje do uchwały budżetowej plan finansowy zakładu i zatwierdza go.
Rozporządzenie określa również szczegółowo przypadki, w których kierownik samorządowego zakładu budżetowego może dokonywać zmian w planie finansowym. Po pierwsze, jest to okoliczność wskazana w art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), czyli realizowanie wyższych od planowanych przychodów i kosztów, pod warunkiem że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu jednostki samorządu terytorialnego ani zwiększenia dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast inne zmiany planu finansowego mogą być dokonywane tylko po uprzednim wprowadzeniu zmian w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Nie wymaga natomiast zmian realizacja niższych wydatków (w przypadku przychodów niższych od zaplanowanych) ani dokonywanie przeniesień między paragrafami.
Ustalono również sposób ustalania nadwyżki środków obrotowych w samorządowych zakładach budżetowych. Zakłady budżetowe zobowiązane są do planowania jako wpłaty do budżetu jednostki samorządu terytorialnego różnicy między sumą planowanych przychodów, powiększonych o planowany stan środków obrotowych na początek roku, a sumą planowanych kosztów, powiększonych o planowany stan środków obrotowych na koniec roku. Określono również zasady przekazywania zakładom dotacji budżetowych oraz ich rozliczania.
Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2011 r. W tym samym dniu traci moc rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783 oraz z 2008 r. Nr 23, poz. 135).

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad