Propozycja znalazła się w pakiecie zmian m.in. w kodeksie postępowania cywilnego, który ma wprowadzić e-licytacje nieruchomości. Przy okazji nowelizowane są przepisy tarczy antykryzysowych dotyczące e-rozpraw, e-doręczeń i posiedzeń niejawnych w sprawach cywilnych. MS chce też zmienić przepisy dotyczące zgromadzeń ogólnych sędziów. 

Zobacz procedurę w LEX: Przebieg licytacji nieruchomości >

I tak w myśl art. 15zzs[6] w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich prezes właściwego sądu lub trybunału nie jest związany wnioskiem ani terminem zwołania zgromadzenia ogólnego przewidzianym w przepisach odrębnych. O takich planach Prawo.pl pisało już w listopadzie. Taka propozycja znalazła się w założeniach do nowelizacji tarczy antykryzysowej. 

Czytaj: Jeszcze więcej władzy w rękach prezesów sądów - zmiany w zwoływaniu zgromadzeń>>

Podstawą bezpieczeństwo, prezes nie może być obligowany 

W uzasadnieniu wskazano, że prezesi sądów i trybunałów są osobami, które odpowiadają za bezpieczne przeprowadzenie zgromadzeń sędziów. - Prezes nie może być w tym przypadku obligowany do zwołania takiego zgromadzenia ani przez grupę sędziów, ani przez przepisy ustawy, ani przez osoby trzecie. Oczywiście nie jest wykluczone przychylenie się przez niego do stosownego wniosku lub wypełnienie zobowiązania ustawowego, jednak ostateczna decyzja powinna należeć do niego, jako osoby odpowiedzialnej - podkreślają autorzy projektu. 

Czytaj w LEX: Definicja i rozpatrywanie przez sądy spraw pilnych w dobie koronawirusa i regulacji z tzw. tarczy antykryzysowej >

Co istotne z projektowanego przepisu przejściowego wynika, że wprowadzane rozwiązanie będzie miało zastosowanie do zgromadzeń ogólnych sądów lub trybunałów zwołanych i niezamkniętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Kwestię zwoływania zgromadzeń ogólnych sędziów sądu apelacyjnego, okręgowego i rejonowego reguluje rozdział IV Ustawy o ustroju sądów powszechnych. W przypadku sądów apelacyjnych i okręgowych zgromadzenie zwołuje prezes danego sądu z własnej inicjatywy lub na wniosek kolegium sądu apelacyjnego, kolegium sądu okręgowego lub jednej piątej liczby członków zgromadzenia albo na wniosek ministra sprawiedliwości. 

Z kolei zgromadzenie ogólne sędziów sądu rejonowego zwołuje prezes sądu z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej piątej liczby sędziów tego sądu.

Czytaj w LEX: Doręczenia w postępowaniach sądowych w dobie COVID-19 (koronawirusa) >

 


Likwidacja szczątków samorządu, podłoże polityczne

W ocenie sędziego Piotra Gąciarka z Sądu Okręgowego w Warszawie, wiceprezesa Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, to jest faktyczna likwidacja szczątków samorządu sędziowskiego w sądach.

- Jest to przeprowadzane pod pozorem zagrożenia epidemicznego, ale cel jest jednoznaczny: wzmocnienie władzy prezesów sądów (która i tak dziś jest ogromna) i uniemożliwienie sędziom zajęcia - jako środowisko danego sądu - stanowiska w formie uchwały. To jest po to, żeby np. w Warszawie, prezes-rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab nie musiał usłyszeć nieprzyjemnych słów na temat swojej szkodliwej dla wymiaru sprawiedliwości działalności, żeby nie był narażony na ważne pytania, jakie sędziowie na zgromadzeniu mogliby zadać - mówi.

Także adwokat Aleksandra Krawczyk z wrocławskiej kancelarii SDZLEGAL Schindhelm, zwraca uwagę "na rewolucję, która czeka sędziów". - Przepis wydaje się mieć oczywiste podłoże polityczne. Przecież także zgromadzenie ogólne sędziów można byłoby przeprowadzić zdalnie. Zamiast tego proponuje się zaś rezygnację ze zgromadzeń w ogóle i to nawet na bardzo długi czas, zważywszy na brak szybkiej perspektywy końca epidemii - mówi.