Powstanie zespół międzyresortowy ds. realizacji strategii lizbońskiej w Polsce. Będzie mu przewodniczył minister gospodarki - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.  Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie koordynacji procesu lizbońskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Koordynatorem procesu lizbońskiego jest minister gospodarki. Będzie on odpowiedzialny za monitorowanie przebiegu procesu, reprezentowanie stanowiska polskiego rządu w kontaktach z Unią Europejską oraz prowadzenie konsultacji społecznych. Będzie również informował rząd o stanie realizacji Krajowych Programów Reform.  Minister gospodarki ma przewodniczyć pracom Międzyresortowego zespołu ds. realizacji Strategii Lizbońskiej w Polsce. Zespół ten będzie organem opiniodawczo-doradczym prezesa Rady Ministrów. Według komunikatu CIR, ma to szczególne znaczenie, ponieważ w 2008 r. rozpoczyna się następny cykl realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej. Kładzie ona nacisk na innowacyjność i budowę gospodarki opartej na wiedzy oraz poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej - napisano w komunikacie. Minister gospodarki będzie też dokonywał oceny dokumentów strategicznych opracowanych przez organy administracji rządowej. Będzie również przygotowywał projekty stanowisk polskiego rządu wobec dokumentów Unii Europejskiej.

Strategia lizbońska to plan rozwoju przyjęty dla Unii Europejskiej przez Radę Europejską na posiedzeniu w Lizbonie w roku 2000. Celem planu, przyjętego na okres 10 lat, było uczynienie Europy najbardziej dynamicznym i konkurencyjnym regionem gospodarczym na świecie, rozwijającym się szybciej niż Stany Zjednoczone.  Strategia opiera się przede wszystkim na założeniu, że gospodarka krajów europejskich wykorzysta do maksimum innowacyjność opartą na badaniach naukowych, zwłaszcza w nowoczesnych dziedzinach wiedzy, co miało się stać głównym motorem rozwoju.

Tymczasem Polska zajęła piąte miejsce w grupie 14 największych unijnych gospodarek. UE w 2010 roku może stać się najdynamiczniejszą gospodarką świata, jak założyła sobie w Agendzie Lizbońskiej Do takiego wniosku doszli analitycy z brukselskiego instytutu Lisbon Council, którzy opublikowali raport na temat wzrostu gospodarczego i miejsc pracy w UE. To  pierwsza tak optymistyczna ocena perspektywy osiągnięcia celów, jakie Unia postawiła sobie w 2000 r. na szczycie w Lizbonie.

(Źródło: CIR/KW)