Do oczekujących projektów ustaw należy nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, dwie nowelizacje ustawy o systemie oświaty, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o wynagrodzeniu minimalnym, o emeryturach i rentach z FUS, o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Szczególnie długo na rozpatrzenie czekają obywatelskie projekty ustaw o uprawnieniach do bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego, gdyż proponowane w nim ulgi dla dzieci i młodzieży nadwyrężają budżet państwa. Celem projektowanej ustawy jest poszerzenie katalogu beneficjentów uprawnionych do korzystania z ustawowych ulg na przejazdy środkami publicznego transportu kolejowego i samochodowego, przy czym, celem bezpośrednim jest przywrócenie określonej w nowelizacji grupie osób wyższego, niż obecnie obowiązującego wymiaru ulgi na przejazdy, tj. z 31 proc. do 49 proc..
Ten obywatelski projekt ustawy pociągnie za sobą obciążenie budżetu państwa, które projektodawca określa na około 350 milionów złotych w skali roku. Jako źródło finansowania wskazuje się wyższe wpływy do budżetu w kolejnych latach z tytułu podatku od towarów i usług. Podatek ten jest stałym i utrzymującym tendencję wzrostową przychodem budżetu państwa – twierdzą projektodawcy.
Podobnie rzecz się przedstawia z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Projekt ma na celu ograniczenie tzw. podatku janosikowego, opłacania mniejszych miast przez większe. Proponuje się w nim ograniczenie wpłat do budżetu państwa na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego o 20 proc.
Z kolei wprowadzenie w życie obywatelskiego projektu  ustawy o płacy minimalnej spowodowałoby skutki finansowe dla budżetu w 2011 roku – 2,32 mln zł. Nowelizacja uwzględnia bowiem mechanizm regularnego podnoszenia płacy minimalnej rocznie o każde 10 zł, na wypadek gdyby Komisja Trójstronna nie doszła do zgodnych wniosków.