W piśmie, do którego dotarło Prawo.pl, prokurator krajowy podkreśla konieczność odciążenia pracowników sekretariatów prokuratury od wykonywania zadań związanych z wyszukiwaniem danych, przygotowywaniem analiz i zestawień statystycznych. Jak zaznacza te czynności można ograniczyć przez wykorzystanie funkcjonalności systemu PROK-SYS.

Czytaj: Prokuratura wraca do pracy zmianowej >>

 

Co zaleca prokurator krajowy?

Przede wszystkim, jak wskazuje, niedopuszczalne jest nakładanie na jednostki podległe obowiązków w postaci przygotowywania cyklicznych zestawień danych, które możliwe są do pozyskania na podstawie narzędzi dostępnych w tymże systemie.

Zaleca też wyszukiwanie osób i podmiotów gospodarczych oraz innych danych w zarejestrowanych postępowaniach przygotowawczych przy  wykorzystaniu „Zaawansowanej Wyszukiwarki Akt” oraz raportu  „Wyszukiwanie osób i firm – cała baza PROK-SYS” - i dodaje, że niedopuszczalne jest również kierowanie pism do powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w celu pozyskania danych dostępnych za pośrednictwem systemu.

Prokuratorzy w oparciu o system mają też analizować i badać akta postępowań przygotowawczych, niedopuszczalne ma być żądanie opracowywania opisowych informacji o sprawie, jeśli akta postępowania zostały zdigitalizowane. Jak wskazuje, prok. Korneluk system PROK-SYS daje różne możliwości dostępu do spraw, a prokuratorzy nadzorujący postępowania karne - zaznacza - "winni zapoznawać się ze zdigitalizowanymi aktami spraw, bez żądania oryginałów akt, które zostały już zeskanowane".

Ma to dotyczyć również bieżącej analizy i łączenia postępowań pozostających w związku przedmiotowym lub podmiotowym zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Jak podkreśla prokurator krajowy, niedopuszczalne jest również prowadzenie wielu postępowań o ten sam czyn. - W systemie PROK-SYS przygotowanych jest ponad 130 rozwiązań raportowych umożliwiających wyszukiwanie i bieżące analizowanie danych o postępowaniach z poziomu każdego szczebla prokuratury, według uprawnień nadanych w systemie. Raporty są tworzone i rozwijane przez Departament do Spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji w oparciu o propozycje zgłaszane przez poszczególne jednostki organizacyjne prokuratury - zapewnia.

 

Pismo wewnętrzne z e-podpisem

Polecenie obejmuje także podpisywanie pism. Wewnętrzne mają być podpisywane za pomocą podpisu elektronicznego w Elektronicznym Obiegu Dokumentów, w celu - jak wskazano w piśmie - ograniczenia dodatkowej pracy pracowników sekretariatu związanej ze skanowaniem pism, ich wysyłką czy umieszczaniem papierowych dokumentów w składzie chronologicznym.

Czytaj też w LEX: Maroń Grzegorz, Zbiór zasad etyki zawodowej prokuratorów w orzecznictwie Sądu Najwyższego >

 

Kierunek dobry, postulowany przez związkowców

Agnieszka Nowaczyk, wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury, zaznacza, że pismo z poleceniem odciążenia pracowników sekretariatów prokuratury od wykonywania zadań związanych z wyszukiwaniem danych, przygotowywaniem analiz i zestawień statystycznych przez wykorzystanie funkcjonalności systemu teleinformatycznego jakim jest PROK-SYS, "jest niewątpliwie efektem spotkania przedstawicieli związku z przedstawicielami MS, w którym brał udział również prokurator krajowy".

- Jako związek przedstawiliśmy problemy, z jakimi na co dzień mają do czynienia pracownicy prokuratur niższych szczebli. Realizacja polecenia wskazanego w piśmie prokuratora krajowego w znacznym stopniu odciąży sekretariat, zaś wdrożony system zostanie wykorzystany dla celu, do którego został opracowany. Oczekujemy na dalsze działania zmierzające do polepszenia warunków pracy w prokuraturze wszystkich pracowników, co sprawi, że instytucja prokuratury będzie wykonywała efektywniej zadania, do których została powołana - dodaje.

Prokurator Jacek Skała, przewodniczący Związku mówi, że na spotkaniu w MS, oprócz omijania funkcjonalności systemu Prok-Sys w celu gromadzenia danych, poruszony został również problem braku rąk do pracy przy obsłudze systemu digitalizacji akt i patologiach związanych z nieudolnymi próbami realizowania limitów wyznaczanych przez Prokuraturę Krajową.

- W ocenie Związku, sprawna digitalizacja akt i w rezultacie cyfryzacja prokuratury jest możliwa po zwiększeniu liczby etatów pozaorzeczniczych o około 1000. Do tego czasu limity ilościowe w obszarze digitalizacji akt nie powinny być narzucane. Oczekujemy teraz, aby Prokuratura Krajowa podjęła analogiczne działania, jak te polegające na zakazie omijania narzędzi dostępnych w systemie informatycznym, który kosztował dziesiątki milionów złotych. Cały czas czekamy na zapowiadane rozwiązania dotyczące płac pracowników. Mimo deklaracji pozostają one na niezmienionym poziomie. Sytuacja dla tej grupy staje się coraz bardziej dramatyczna zwłaszcza w obliczu 40 proc. podwyżek cen gazu i 30 proc. energii elektrycznej - podsumowuje.

Czytaj: Minimum 7 tys. zł dla asystenta prokuratora - na stole projekt prokuratorskich związkowców >>