Tło sprawy ma charakter historyczny i wiąże się ze zmianami ustrojowymi. Otóż Anna D. córka Blanki D. wniosła skargę o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu  Rejonowego w Tarnobrzegu zapadłym  16 września 1985 r. z powodu nieważności postępowania. Sąd zasądził wówczas na rzecz Skarbu Państwa dwie działki o łącznej powierzchni  3 tys. m kwadratowych.
Blanka D. była reprezentowana przez kuratora ustanowionego dla niej przez sąd, mimo, że gmina miała możliwość jej zawiadomienia. Matka Anny D. Blanka mieszkała w tym czasie w Australii, a Urząd Spraw Wewnętrznych miał jej adres w aktach. Ponadto na podstawie umowy darowizny jej ojciec Henryk D. podarował Annie spadek po zmarłej matce nabyty przez niego w 1992 roku. Stąd skarżąca posiada legitymację do wniesienia skargi.
Anna D. stwierdza też, ze o przejęciu gruntów przez Skarb Państwa dowiedziała się dopiero 8 lutego 2010 roku, gdy jej pełnomocnik natknął się na wzmiankę dotyczącą orzeczenia sądowego. Stwierdzenie nabycia prawa własności przez Skarb Państwa nastąpiło na podstawie dekretu z 8 marca 1946 roku o majątkach opuszczonych i poniemieckich. Przy czym postanowienie to zostało wydane 16 września 1985 roku, podczas gdy dekret utracił moc 2 sierpnia 1985 roku. na podstawie ustawy o gospodarcze gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości z 29 kwietnia 1985 r. A zatem postanowienie zostało wydane na podstawie nie obowiązujących przepisów.
Sąd w Tarnowie powziął poważne wątpliwości, gdyż istnieją dwa sposoby odczytania jawności ksiąg wieczystych. Pierwszy, który prezentowała gmina Tarnów – jest taki, że równocześnie z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej rozpoczął się także bieg terminu do złożenia skargi o wznowienie postępowania  z art.407pr.1 kpc., co wiąża się z odrzuceniem skargi, gdyż termin dawno upłynął. Drugi sposób to – społeczno-gospodarcza funkcją ksiąg wieczystych, która wiąże się z obowiązkiem wszystkich powstrzymania się od działań, które stanowiłoby ingerencję  w sferę praw uprawnionego. Taką wersję przyjęła wnioskodawczyni Anna D. 

Sąd Najwyższy 27 czerwca br wobec tych wątpliwości podjął następującą uchwałę: Termin do wniesienia skargi o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia przez Skarb Państwa tytułu własności nieruchomości opuszczonej na podstawie dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz. U. Nr 13, poz. 87) nie rozpoczyna biegu w dniu dokonania wpisu prawa własności Skarbu Państwa na podstawie wskazanego orzeczenia sądu lub wzmianki o wniosku o jego dokonanie w księdze wieczystej.

Sygnatura akt III CZP 27/13, uchwała 3 sedziów z 27 czerwca 2013 roku