Rząd przyjął dzisiaj projekt założeń do ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich.  Powstanie tej komisji oznacza prawidłowe wdrożenie dyrektywy 2009/18/WE. Dyrektywa wprowadza wytyczne dotyczące badań technicznych i wymiany doświadczeń po zaistnieniu wypadków morskich lub innych zdarzeń na morzu. Celem badań nie jest określenie odpowiedzialności cywilnej lub karnej za wypadek, ale ustalenie jego okoliczności i przyczyn, co umożliwi wyciągnięcie odpowiednich wniosków i wdrożenie środków zapobiegawczych, pozwalających uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości.

Komisja ma zajmować się badaniem wypadków, w których będą uczestniczyć: statki polskie; statki zagraniczne, promy, z których możliwy jest wjazd i wyjazd pojazdów drogowych lub kolejowych lub szybkie statki pasażerskie.  Analizowane będą wypadki, które wydarzyły się poza polskim morzem terytorialnym lub polskimi wodami wewnętrznymi (w sytuacji gdy ostatnim państwem, przez którego morze terytorialne lub wody wewnętrzne przepływał taki prom lub statek, była Polska).

 Przewidziano, że w skład Komisji wejdzie pięciu członków. Będzie ich odwoływać i powoływać (na 5 lat) minister infrastruktury spośród osób spełniających wymagania określone w projekcie ustawy (chodzi zwłaszcza o wiedzę z zakresu bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska morskiego). Spośród nich minister infrastruktury powoła przewodniczącego. W pracach Komisji będą mogli uczestniczyć eksperci, a w badaniu przez nią prowadzonym -przedstawiciele innych państw (będzie tu obowiązywać zasada wzajemności). W założeniach szczegółowo określono przepisy dotyczące czasu pracy członków Komisji i ich wynagradzania. Zgodnie założeniami, Komisja będzie zobowiązana do wszczęcia postępowania w sprawie badania wypadku lub incydentu morskiego, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o jego wystąpieniu, ale nie później niż miesiąc od daty wystąpienia. Badanie ma być prowadzone w sposób nie powodujący nieuzasadnionego przestoju statku w porcie, z poszanowaniem godności marynarzy.

Materiał dowodowy zebrany w trakcie badania Komisja będzie mogła przekazać organom dochodzeniowym: sądu, prokuratury i Policji (na ich wniosek). Wyłączone z tego będą m.in. dowody z rozmów ze świadkami, oświadczenia, wyjaśnienia i notatki, zapisy ujawniające tożsamość osób i dane personalne. Założono, że armatorzy lub kapitanowie statków morskich, terenowe organy administracji morskiej i zarządzający portami - będą musieli powiadamiać Komisję o wypadkach i incydentach morskich

Za nieprzestrzeganie przepisów ustawy przewidziano kary pieniężne. Wynosić one będą maksymalnie 20 kotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni rok ogłaszanego przez GUS w ,,Monitorze Polskim . Ustawodawca chce, aby taka sankcja dotyczyła osoby, która m.in. nie przekaże Komisji lub innym organom (np. Policji, Straży Granicznej) informacji o zaistniałym wypadku lub incydencie morskim. Takiej karze będzie podlegać też osoba, która uniemożliwia członkom Komisji dostęp do miejsc i przedmiotów związanych z zaistniałym zdarzeniem.

Kary będą wymierzane przez ministra infrastruktury w drodze decyzji na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego. Pieniądze z kar zasilą budżet państwa.