Trzy koperty, w tym dwie do odesłania (ale też trzecia, w którą wszystko jest spakowane), do tego karta do głosowania, specjalne oświadczenie o tajnym oddaniu głosu i instrukcja - taki pakiet dostali wyborcy, którzy chcą głosować korespondencyjne. Musimy się więc szczegółowo zapoznać z instrukcją, aby prawidłowo oddać głos w wyborach prezydenckich.
Według instrukcji wyborca głosujący w kraju nie później niż dnia 4 maja 2015 r. powinien otrzymać z urzędu gminy pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru - czytamy w instrukcji.

Jutro mija termin
Wprawdzie 27 kwietnia minął termin zgłaszania chęci głosowania w tym trybie, ale wszyscy którzy to zrobili, najpóźniej w czwartek 7 maja 2015 r. (jeżeli placówka pocztowa znajduje się w gminie, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców) powinni wysłać list z kopertami. A do środy - 6 maja 2015 r. jeśli wysyłamy list z dowolnej poczty na terenie kraju. Wysłać, to nie znaczy - wrzucić list do skrzynki. Trzeba list nadać, tak jak polecony - podkreślają urzędnicy gminni. Inaczej głos będzie nieważny.

Nie pomylic kopert
Ważne też, aby wyborca oświadczenie o tajnym osobistym oddaniu głosu włożył do koperty z napisem - "Przesyłka wyborcza do Obwodowej Komisji Wyborczej". Przed włożeniem oświadczenia do koperty zwrotnej należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Nie włożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub nie podpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.
Ostatnia kopertę do komisji wyborczej trzeba zakleić. Niezaklejona koperta oznacza głos nieważny.

Druga tura
W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego do dnia 27 kwietnia 2015 r., może po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców (lub u konsula w przypadku głosowania za granicą), najpóźniej dnia 14 maja 2015 r.