Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych, przedłożony przez ministra gospodarki.
Jak poinformowało po posiedzeniu Centrum Informacyjne Rządu, standaryzacja wzorów wniosków umożliwi elektronizację i uproszczenie procedur administracyjnych, a w efekcie przyspieszy i ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca będzie miał wybór – będzie mógł złożyć ustandaryzowany wniosek w formie elektronicznej lub papierowej (po uprzednim jego wydrukowaniu).
Wzory wniosków w postaci elektronicznej mają być zamieszczone w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych (CRWD), umieszczonym na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP), na BIP organu odpowiedzialnego za opracowanie wzoru, na stronie internetowej Punktu Kontaktowego (ePK). Wzory wniosków będą precyzyjnie określać zakres wymaganych danych dla określonej procedury i zawierać wskazania, jakie dokumenty (załączniki) należy dołączyć. Ograniczy to liczbę wezwań przedsiębiorców do uzupełnienia braków, co znacząco przyspieszy realizację procedury.
Według projektu udostępnionych zostanie 68 projektów wzorów wniosków do procedur administracyjnych określonych w 22 ustawach. Wprowadzenie elektronicznych formularzy wniosków poprawi jakość korzystania przedsiębiorców z e-administracji. Jest to pierwszy etap porządkowania procedur administracyjnych związanych z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej w Polsce. Dzięki tej regulacji Polska może poprawić swoją pozycję w rankingu Doing Business – powinny się zmniejszyć obciążenia biurokratyczne związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.
Standaryzacja wniosków ma też duże znaczenie dla sprawnego przebiegu procesu cyfryzacji administracji publicznej, jest niezbędnym elementem docelowej elektronizacji procedur administracyjnych, co w efekcie powinno ograniczyć koszty działania administracji publicznej.
Jak podkreśla się w komunikacie opublikowanym po posiedzeniu rzadu, proponowane rozwiązania stanowią kontynuację działań podejmowanych przez rząd, służących deregulacji gospodarki. Obecnie obowiązują trzy ustawy deregulacyjne. Pierwsza, która funkcjonuje od lipca 2011 r., umożliwia m.in. składanie w urzędach oświadczeń zamiast zaświadczeń, odpisów i wypisów, druga – zmniejszająca uciążliwe obowiązki informacyjne nałożone na przedsiębiorców – weszła w życie w 2012 r. Trzecia ustawa deregulacyjna zaczęła obowiązywać od początku 2013 r. Dzięki niej firmy o obrotach do 1,2 mln euro będą mogły skorzystać z rozliczenia VAT metodą kasową, czyli odprowadzania podatku po otrzymaniu zapłaty. Aktualnie trwają prace nad czwartą ustawą deregulacyjną, do której założenia rząd przyjął 23 kwietnia 2013 r.

Nowe regulacje mają wejść w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj także: Piechociński: standaryzacja pism uprości procedury administracyjne