20 stycznia 2010 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Celem zmiany jest zapewnienie ochrony pracowników przed niewypłacalnymi pracodawcami również w sytuacji "porzucenia" przez pracodawcę. W obowiązującym stanie prawnym brak było przepisów, które umożliwiałyby szybką wypłatę wynagrodzeń pracowników "opuszczonych" przez pracodawców. Istnieją, co prawda przepisy, które stosunkowo szeroko definiują niewypłacalność pracodawcy, z którym to stanem ustawa wiąże możliwość uruchomienia środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (zob. art. 3-8 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121). Jednak omawiana sytuacja pozostawała bez regulacji. Zmiana zawiera m.in. nowy tytuł niewypłacalności pracodawcy w związku z niezaspokojeniem roszczeń pracowniczych z powodu braku środków finansowych w przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę, a także wprowadza rozwiązania umożliwiające jak najwcześniej wypłatę zaliczek na poczet świadczeń pracownikom.