Obecnie organizacją egzaminów państwowych w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy zajmują się wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Egzaminy przeprowadza się w 16 miastach wojewódzkich lub, w zależności od potrzeb, także w miastach na prawach powiatu, albo w mieście, w którym do dnia 31 grudnia 1998 r. (tj. przed reformą samorządową) funkcjonował wojewódzki ośrodek ruchu. Taki sposób organizacji ośrodków egzaminacyjnych znacznie utrudnia dostęp do egzaminów, bowiem kursanci muszą pokonywać niekiedy znaczne odległości, aby stawić się na egzamin. Ponadto, często nie mają również możliwości w trakcie kursu jeździć w miastach, w których odbywają się egzaminy. Nieduża liczba ośrodków powoduje również wydłużanie się okresu oczekiwania na egzamin ponad wynikające z przepisów prawa 30 dni. Coraz większa liczba osób ubiegających się o prawo do kierowania pojazdami zmusza do zwiększenia dostępności ośrodków egzaminacyjnych.
Pierwszy z projektów (druk sejmowy numer 2640) proponuje nowelizację art. 109 ust. 3 Prawa o ruchu drogowym w ten sposób, że poszerza katalog miejsc, w których może być przeprowadzony egzamin o wszystkie miasta będące siedzibami władz powiatu. W uzasadnieniu projektu wskazane zostały korzyści wynikające ze zwiększenia ilości miejscowości, w których egzamin będzie się odbywać. Jako przykład przytoczono usprawnienie przeprowadzania egzaminów, skrócenie czasu oczekiwania na egzamin po odbytym szkoleniu, pomiędzy poszczególnymi częściami egzaminu oraz oczekiwania na kolejny termin egzaminu w przypadku negatywnego wyniku, aktywizacja gospodarcza i zawodowa mieszkańców miejscowości, w których będą przeprowadzane egzaminy. Projektodawcy podkreślają również, że taka zmiana ustawy nie wpływa na kompetencje samorządu województwa (sejmiku) w zakresie tworzenia i organizacji wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Pozwoli natomiast na tworzenie nowych ośrodków i lepsze dostosowanie do istniejących potrzeb, co w konsekwencji ma doprowadzić do polepszenia warunków zdawania egzaminów na prawo jazdy.
Drugi projekt (druk sejmowy numer 2655) również ma na celu zmianę art. 109 ust. 3 Prawa o ruchu drogowym, ale w znacznie mniejszym zakresie. Przewiduje bowiem, że egzaminy będą mogły być przeprowadzane w miastach nie posiadających praw powiatu, w których organem wykonawczym jest prezydent i tylko w zakresie prawa jazdy kategorii A, A1, B i B1. Projektodawcy tej nowelizacji wskazują, że status praw powiatu nie jest obiektywnym wyznacznikiem potencjału danego ośrodka miejskiego, a wyznacznikiem wielkości miasta o charakterze obiektywnym jest status prezydencki. Mogą zatem obecnie funkcjonować ośrodki ruchu drogowego w miastach 40-tysięcznych (które posiadają prawa powiatu), natomiast egzaminy nie mogą być przeprowadzane w miastach często 70-80 tysięcznych dysponujących znacznie większym potencjałem i zapotrzebowaniem na przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy, gdzie jednocześnie występują właściwe układy komunikacyjne – istnieją duże ronda, przebiegają przez nie drogi krajowe czy występują ulice złożone z kilku pasów ruchu.
Oprócz tego projekt obejmuje zmianę art. 116 Prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu sejmiki województw uzyskają możliwość tworzenia oddziałów terenowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.samorzad.lex.pl