Do konsultacji trafił właśnie projekt nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Jak wyjaśnia resort finansów, proponowane zmiany mają poprawić skuteczność egzekwowania odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a także usprawnić postępowanie w tego typu sprawach.
Wśród proponowanych rozwiązań jest m.in. zniesienie zasady, zgodnie z którą odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny jest dochodzona wobec osób, które udzielały zamówienia publicznego. Według nowych przepisów mają jej też podlegać osoby przygotowujące i przeprowadzające przetargi.
Ponadto przepisami nowej ustawy mają zostać objęte podmioty realizujące programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych. Chodzi przede wszystkim o instytucje zarządzające, pośredniczące i wdrażające programy unijne, a także Bank Gospodarstwa Krajowego oraz inne podmioty funkcjonujące w systemie wdrażania funduszy strukturalnych.
Dodatkowo ustawa przewiduje odpowiedzialność związaną z wykorzystaniem środków zagranicznych przez beneficjentów oraz osoby „reprezentujące” beneficjentów, którzy realizują takie projekty. W tych przypadkach odpowiedzialność poniosą osoby fizyczne, które podejmują czynności w imieniu beneficjenta.
Zmianie ulegnie także zakres przedmiotowy odpowiedzialności. Włączone mają być m.in.  niezgodne z przepisami odroczenie lub rozłożenie na raty należności jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych oraz niezatwierdzenie rozliczenia przekazanej dotacji lub nieterminowe zatwierdzenie rozliczenia.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP