Z dniem 2 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych (Dz. U. Nr 118, poz. 795).
Podmioty urządzające i prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych są obowiązane do przekazywania, na żądanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub dyrektorów izb celnych właściwych do udzielenia zezwolenia, informacji dotyczących funkcjonowania tych podmiotów, w tym zestawień danych ekonomiczno-finansowych w zakresie bieżącej działalności podmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem obrotów, wyniku finansowego, wskaźników ekonomicznych, a zwłaszcza wskaźnika zatrudnienia, oraz wskaźników statystycznych uzyskiwanych przez te podmioty.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Dane zbierane na podstawie rozporządzenia mają służyć do monitorowania realizacji wydanych koncesji i zezwoleń oraz kształtowanie polityki w zakresie gier hazardowych. Mają one być wykorzystywane do makro analiz i prognoz.