Natomiast, w sytuacji, gdy mamy do czynienia z dostawą i równocześnie instalacją (rozmieszczeniem) dostarczonej rzeczy lub też z robotą budowlaną i dostawą niezbędną do jej wykonania, bądź też usługą i robotą budowlaną niezbędną do jej wykonania, istotne jest ustalenie przede wszystkim celu zamówienia i określenie czy ze względu na ten cel dany rodzaj zamówienia ma charakter główny, a inne poboczny, a w konsekwencji, czy dane zamówienie jest w związku z tym, odpowiednio dostawą, usługą czy robotą budowlaną. Jak podkreśla UZP, Prawo zamówień publicznych nie odnosi się w sposób szczególny do sytuacji, w której przedmiot zamówienia obejmuje zarówno roboty budowlane jak i dostawy, przy czym zarówno robotom budowlanym jak i dostawom można by przypisać cechy głównego przedmiotu zamówienia. Zamawiający w takim przypadku powinien dążyć do rozdzielenia poszczególnych rodzajów zamówień, poprzez ich udzielanie w częściach, a jeżeli zamówienia te są ze sobą funkcjonalnie powiązane i nie jest możliwe rozdzielenie ich wykonania pomiędzy różnych wykonawców, na zamawiającym spoczywa obowiązek wykazania przyczyn, dla których podział zamówienia stał się niemożliwy.

Opinia prawna Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie udzielania zamówień wielorodzajowych (nr LEX 46581).

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line