Wprowadza ona zmiany do ustawy - Prawo bankowe, a także do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy o ewidencji ludności.

Najistotniejsze zmiany uchwalone ustawą dotyczą:

- wprowadzenia obowiązku prowadzenia Centralnej informacji o rachunkach przez banki (a nie jak planowano na wcześniejszym etapie – BFG) z możliwością utworzenia w tym celu spółki handlowej bądź prowadzenia Centralnej informacji przez izbę rozliczeniową, o której mowa w art. 67 Prawa bankowego. Posiadacz rachunku bankowego, będący osobą fizyczną, a także osoba, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, będą uprawnieni do uzyskania zbiorczej informacji o rachunkach pozyskiwanej przez bank z Centralnej informacji o rachunkach.

- wprowadzenia obowiązku informowania przez banki w sposób zrozumiały dla posiadacza rachunku o możliwości wydania przez niego dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, a w przypadku powzięcia przez bank informacji o śmierci posiadacza rachunku, który wydał taką dyspozycję – obowiązek niezwłocznego zawiadomienia wskazanych przez posiadacza rachunku osób o możliwości wypłaty określonej kwoty;

- wprowadzenia nowych rozwiązań regulujących rozwiązywanie umowy rachunku bankowego bądź jego wygaśnięcie. Umowa rachunku bankowego, którego posiadaczem jest osoba fizyczna, niezawarta w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, będzie ulegać rozwiązaniu z dniem śmierci posiadacza rachunku albo z upływem 10 lat od dnia wydania przez posiadacza rachunku ostatniej dyspozycji dotyczącej tego rachunku, chyba że umowa rachunku oszczędnościowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej została zawarta na oznaczony dłuższy niż 10 lat;

- znowelizowania ustawy o ewidencji ludności celem udostępniania bankom danych z rejestru PESEL potwierdzających zgon.

Ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r., z wyjątkiem art. 3, nowelizującego ustawę o ewidencji ludności, który wszedł w życie już 1 stycznia 2016 r.

Źródło: ZPB