Konsekwencją nowych przepisów w ustawie o podatku akcyzowym, dotyczących przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy jest odstąpienie od obowiązku powiadamiania właściwego naczelnika urzędu celnego o planowanym przyjęciu przesyłki wyrobów akcyzowych oraz obligatoryjnej obecności funkcjonariusza celnego przy jej przyjęciu, gdy przemieszczenie odbywa się z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie elektronicznego administracyjnego dokumentu (e-AD) lub dokumentu zastępującego e-AD. Wiedzę w tym zakresie naczelnik uzyska z krajowego systemu teleinformatycznego.
W związku ze zmianami w ustawie wprowadzającymi możliwość zwrotu wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy przez podmiot zużywający do podmiotu pośredniczącego wprowadzono jednoznaczne uregulowanie, że takie wyroby znajdujące się w podmiocie zużywającym, a następnie zwracane do podmiotu pośredniczącego nie podlegają kontroli.
Uproszczeniu kontroli poprzez ograniczenie czynności kontrolnych wobec tego samego towaru wykonywanych w dwóch różnych trybach (kontroli celnej oraz kontroli wykonywanej na podstawie zmienianego rozporządzenia) służy zwolnienie podmiotu wysyłającego z obowiązku powiadamiania właściwego naczelnika urzędu celnego o planowanej wysyłce przesyłki wyrobów akcyzowych.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 249, poz. 1666) wchodzi w życie 1 stycznia 2011 r.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line