W celu zwiększenia bezpieczeństwa i uzdrowienia zasad funkcjonowania systemu finansowego oraz zapobieżenia kryzysowi w przyszłości i odbudowania zaufania konsumentów KE apeluje do Parlamentu Europejskiego i Rady, by zajęły się zatwierdzeniem przedstawionego pakietu w trybie pilnym.

W zakresie ochrony oszczędności Komisja proponuje zmianę dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów (Dz. U. UE. L. 94. 135.5). Najważniejsze elementy wniosku dotyczą:
- większej ochrony: zwiększenie kwoty gwarantowanej do 100 000 euro do końca tego roku,
- szybszej wypłaty: posiadacze kont bankowych otrzymają zwrot swoich środków w ciągu siedmiu dni,
- mniejszej biurokracji: ograniczenie biurokracji w celu przyśpieszenia wypłat np. przy zwrocie środków z konta upadającego banku w innym państwie członkowskim,
- łatwiejszego dostępu do informacji: skuteczne informowanie o przysługującej ochronie i sposobie funkcjonowania systemu ochrony przy pomocy nowego, przystępnego formularza oraz dzięki informacji na wydrukach z konta,
- długoterminowego i odpowiedzialnego finansowania: zdrowsze zasady sposobu finansowania istniejących systemów gwarantowania depozytów.

W zakresie ochrony inwestycji Komisja proponuje zmianę dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 94/9/WE w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów (Dz. U. UE. L. 97.84.22). Najważniejsze elementy wniosku dotyczą:
- większej ochrony: zwiększenie kwoty rekompensaty z 20 000 do 50 000 euro na inwestora,
- szybszej wypłaty: inwestorzy otrzymają rekompensatę najpóźniej 9 miesięcy od upadku firmy inwestycyjnej,
- łatwiejszego dostępu do informacji: inwestorzy otrzymają jaśniejsze i bardziej wyczerpujące informacje na temat zakresu ochrony ich środków,
- długoterminowego i odpowiedzialnego finansowania: wprowadzony zostanie minimalny docelowy pułap środków, które muszą zostać wpłacone do systemu rekompensat utraconych środków dla inwestorów,
- rozszerzonej ochrony: ochrona w przypadkach, gdy firma inwestycyjna przekazuje środki klienta w posiadanie stronie trzeciej, jako powiernikowi.

Większość zmian może wejść w życie jeszcze przed 2012 i 2013 r.; będą one obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich UE oraz – po ich uwzględnieniu w Porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym – także w Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.

Ponadto KE proponuje zwiększenie ochrony posiadaczy polis ubezpieczeniowych. Obecnie nie istnieją europejskie przepisy dotyczące systemów gwarancyjnych w sektorze ubezpieczeniowym, a przepisy funkcjonujące w 12 państwach członkowskich różnią się nie tylko pod względem warunków ochrony i kwalifikowalności, ale przykładowo także tym, kiedy mają zastosowanie i w jaki sposób są finansowane. W związku z tym KE zaproponowała w szczególności wdrożenie dyrektywy zapewniającej stworzenie we wszystkich państwach członkowskich ubezpieczeniowych systemów gwarancyjnych, które spełniać będą szereg minimalnych wymogów.

 Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line