- Czynności podjęte przez Prokuratora Generalnego, który w dniu 12 stycznia 2024 r. wręczył Panu Prokuratorowi Dariuszowi Barskiemu "dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej w dniu 16 lutego 2022 przez poprzedniego Prokuratora Generalnego Pana Zbigniewa Ziobro, zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych", a tym samym – powołanie Pana Dariusza Barskiego do pełnienia funkcji Prokuratora Krajowego miało być bezskuteczne, stanowią rażące naruszenie prawa - czytamy w uchwale zamieszczonej na stronie "Sędziowie RP".

 

W piątek Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że przywrócenia prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej w 2022 r. dokonano bez podstawy prawnej. Jak podało MS, powoduje to, że od 12 stycznia br., nie będąc już w służbie czynnej, nie spełnia on przesłanek do bycia Prokuratorem Krajowym i od piątku nie pełni tej funkcji. Resort sprawiedliwości przekazał też, że Prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz został pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego.

Czytaj także na Prawo.pl: Jacek Bilewicz pełniącym obowiązki prokuratora krajowego, Dariusz Barski odwołany

Czytaj także: Prokurator Gabriel-Węglowski: Ryzyko dwuwładzy w prokuraturze

"Sędziowie RP": Barski był skutecznie powołany na Prokuratora Krajowego

"Sędziowie RP" podkreślili, że przywrócenie prokuratora Dariusza Barskiego do czynnej służby prokuratorskiej nastąpiło na podstawie art. 47 § 1 i 2 ustawy z 26 stycznia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze.

 - Całkowicie chybiona i pozbawiona podstawy prawnej jest teza, jakoby przepis ten nie obowiązywał w dniu 16 lutego 2022 r. Faktycznie art. 47 Przepisów wprowadzających Prawo o prokuraturze nie został nigdy uchylony, a ustawodawca nie wskazał końcowego terminu, w którym prokurator w stanie spoczynku może złożyć wniosek o przywrócenie do czynnej służby. Nie ulega zatem wątpliwości, że Pan Dariusz Barski został skutecznie powołany na stanowisko Prokuratora Krajowego - wskazali.

Według "Sędziów RP", "działania podjęte przez Prokuratora Generalnego nie mogą być ocenione inaczej niż jako próba obejścia art. 14 § 1 ustawy z 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (...) który stanowi, że odwołanie Prokuratora Krajowego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego może nastąpić za pisemną zgodą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej".

- Nie ma również podstaw prawnych do powołania Pana Prokuratora Jacka Bilewicza na nieznaną ustawie funkcję p.o. Prokuratora Krajowego - zaznaczyli.

"Sędziowie RP" przekazali, że w pełni solidaryzują się z oświadczeniem Zastępców Prokuratora Generalnego z 13 stycznia 2023 r. "Podkreślamy, że podjęte przez Prokuratora Generalnego próby dokonywania zmian personalnych w prokuraturze bez podstawy prawnej zagrażają realizacji ustawowych zadań prokuratury, to jest ściganiu przestępstw i ochronie praworządności, a tym samym godzą w bezpieczeństwo obywateli" - przekazali.

Czytaj także na Prawo.pl: Zastępca prokuratora generalnego: Adam Bodnar łamie prawo

Ich zdaniem, zgodnie z art. 151 Konstytucji RP obejmując urząd Minister Sprawiedliwości "uroczyście przysiągł, że dochowa wierności Konstytucji i innym prawom RP". "Jego bezprawne działanie jest złamaniem złożonej przysięgi, gdyż stanowi ono świadome sprzeniewierzenie się obowiązującemu prawu" - ocenili.

- Wzywamy Prokuratora Generalnego oraz Prezesa Rady Ministrów do niezwłocznego odstąpienia od pozbawionych podstawy działań destabilizujących prokuraturę. Zwracamy się także do Pana Prezydenta, Marszałków Sejmu i Senatu oraz wszystkich organów państwowych o podjęcie wszystkich niezbędnych działań, które zapobiegną destabilizacji prokuratury - przekazało w uchwale Ogólnopolskie Zrzeszenie „Sędziowie RP” w Krakowie.