Za przyjęciem projektu nowelizacji głosowało 93 senatorów, przeciw była jedna osoba, nikt nie wstrzymał się od głosu. Projekt zostanie wniesiony do Sejmu.

Przyjęta w czwartek inicjatywa Senatu przewiduje przywrócenie brzmienia przepisów obowiązujących przed 5 października 2019 r. Zdaniem autorów projektu, po tej nowelizacji Kpk z 19 lipca 2019 r. droga do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia została znacznie utrudniona i wydłużona. Jak podkreślali, obowiązująca po nowelizacji konieczność dwukrotnego - a nie jak wcześniej jednokrotnego - zaskarżenia decyzji prokuratora o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania znacznie wydłuża cały proces z perspektywy pokrzywdzonego.

Normy sprzed nowelizacji, których przywrócenie proponują autorzy projektu przewidywały, że jeśli w procedurze karnej prokurator umorzył postępowanie przygotowawcze lub odmówił jego wszczęcia, pokrzywdzony mógł zaskarżyć to postanowienie do sądu. W przypadku uchylenia postanowienia prokuratora przez sąd i ponownego podjęcia identycznego rozstrzygnięcia przez prokuratora, pokrzywdzony mógł wnieść subsydiarny akt oskarżenia bezpośrednio do sądu.

Projekt zakłada przy tym, że do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie proponowanych zmian będzie się stosować nowe przepisy. Natomiast strona, która na podstawie dotychczasowych przepisów zaskarżyła ponowne postanowienie o umorzeniu postępowania lub o odmowie jego wszczęcia do prokuratora nadrzędnego ma prawo w ciągu miesiąca od wejścia w życie przepisów wnieść subsydiarny akt oskarżenia.