Standardy obowiązują od lutego, ale od 15 sierpnia za ich niewprowadzenie grozić będzie grzywna do 250 zł albo kara nagany, a w razie ponownego stwierdzenia niewykonania tego obowiązku - nie mniej niż 1000 zł. Zresztą, jak powiedziała podczas debaty wiceministra, tzw. ustawa Kamilka wprowadziła trzy fundamentalne zmiany - nową instytucję ochrony dzieci, czyli Zespołu ds. analizy m.in. przypadków śmierci dzieci, weryfikację karalności osób pracujących z dziećmi i to nie tylko w zakresie rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym, ale i Krajowego Rejestru Karnego, oraz standardy ochrony małoletniego.

Czytaj: Wytyczne do standardów ochrony dzieci być może już w maju >>

- System ochrony dzieci to jest system naczyń połączonych, jeżeli tylko skupimy się na obszarach z tzw. ustawy Kamilka, to to nie wystarczy. Trzeba jeszcze spojrzeć kompleksowo na sądownictwo rodzinne, Opiniodawcze Zespoły Specjalistów Sądowych, kuratorów rodzinnych, pracowników socjalnych, cały system pieczy zastępczej - mówiła Rudzińska-Bluszcz, przyznając, że po wejściu w życie zmian pojawiły się niedociągnięcia, które wymagają poprawy.\

- Przykładowo nie ma definicji dopuszczenia do działalności. Nie wiem, kim jest organizator działalności, czym jest działalność wypoczynkowa, MS to widzi, nie uchylamy się od spojrzenia na niedociągnięcia regulacji i zamierzamy ustawę znowelizować, to jest początek ulepszania systemu, który będzie żywym instrumentem i ta praktyka będzie pokazywała dalsze problemy, które będziemy uzupełniać - dodała.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania

Co znalazło się na liście pytań kierowanych do ministerstwa?  M.in. to, kto ma obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich? Resort wyjaśnia, że chodzi o organ zarządzający jednostką systemu oświaty, czyli np. szkołą, przedszkolem, placówką oświatowo-wychowawczą, placówką artystyczną, specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym, ale też organ zarządzający placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni.

Taki obowiązek mają też:

  • organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej,  religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich;
  • podmioty świadczące usługi hotelarskie oraz turystyczne, a także prowadzące inne miejsca zakwaterowania zbiorowego, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony małoletnich.

Kolejną kwestią budzącą wątpliwości jest to, jakie obowiązki na podstawie ustawy ma pracodawca i osoba dopuszczająca do działalności a jakie osoba, z którą ma być nawiązany stosunek pracy lub osoba dopuszczana do działalności.

Resort wyjaśnia, że obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich dotyczy takich obszarów, jak: wychowanie, edukacja, wypoczynek, leczenie, świadczenie porad psychologicznych, rozwój duchowy, uprawianie sportu lub realizacja innych zainteresowań przez dzieci lub z opieka nad nimi. Pracodawca lub inny organizator zajęć muszą uzyskać informacje, czy dane przyszłego pracownika lub osoby dopuszczanej do działalności są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie. Z kolei osoba, z którą ma być nawiązany stosunek pracy lub która ma być dopuszczona do działalności, musi przedstawić również informacje o swojej karalności.

Czytaj: Rudzińska-Bluszcz: 25 kwietnia zaczyna działać polski Serious Case Reviews >>

Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

Ministerstwo wyjaśnia, że w tym celu należy złożyć wniosek: osobiście lub pocztą, za pomocą formularza „Zapytanie o udzielenie informacji o  osobie” – szczegółowe informacje znajdują się na stronie: Uzyskiwanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego drogą tradycyjną; za pomocą platformy e-KRK – szczegółowe informacje znajdują się na stronie: Uzyskiwanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego drogą elektroniczną.

Jaki cel uzyskania informacji wskazać we wniosku?

W punkcie 13 formularza - jak radzi MS - należy wpisać: 

  • w zakresie przestępstw określonych w art. 189a Kodeksu karnego (handel ludźmi) i art. 207 Kodeksu karnego (znęcanie się) oraz w ustawie z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego;
  • albo: art. 21 ust. 3 ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością  na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Ten przepis mówi o obowiązku uzyskania informacji z Rejestru przed zatrudnieniem oraz o obowiązku przedłożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego lub rejestru karnego innego państwa.

 

Opłata za zaświadczenie wynosi, dla wniosku składanego:

  • osobiście lub pocztą – 30 zł,
  • przez internet – 20 zł.

W przypadku konieczności pozyskania również informacji z rejestru karnego państwa zamieszkiwania/obywatelstwa nie jest pobierana dodatkowa opłata (bez względu na liczbę krajów, z których ta informacja zostanie uzyskana). Z kolei za wydanie informacji z KRK płaci osoba, która będzie pracować lub wykonywać działalność związaną z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich lub opieki nad nimi.

Resort przypomina również, że dane w KRK mogą się szybko zmieniać, dlatego takie zaświadczenie musi być aktualne przed nawiązaniem stosunku pracy lub przed dopuszczeniem do działalności.

 

Informacja w aktach osobowych

Pracodawca powinien następnie taką wydrukowaną informację dołączyć do akt osobowych pracownika albo dokumentacji dotyczącej osoby dopuszczonej do działalności.

Co ważne, te zasady dotyczą tylko osób, z którymi są zawierane umowy o pracę lub które są dopuszczane do działalności od 15 lutego 2024 r. Nie trzeba sprawdzać już zatrudnionych osób – chyba że, jak wskazuje resort, zmienia się ich umowa o pracę lub rodzaj działalności, którą mają prowadzić.