Chodzi o ustalenie stosunku służbowego i postępowanie wszczęte przez krakowskiego sędziego Waldemara Żurka (na zdjęciu), byłego rzecznika Krajowej Rady Sądownictwa.

Pozew i sprawa dyscyplinarna

Na początku maja 2020 r. sędzia Żurek wniósł do Sądu Najwyższego pozew o stwierdzenie, że Kamil Zaradkiewicz wyznaczony w tym czasie do pełnienia obowiązków I Prezesa SN - nie jest prawidłowo wybranym sędzią.

W obszernym pozwie sędzia Żurek zwrócił się też o zabezpieczenie w formie odsunięcia sędziego Zaradkiewicza od pełnienia wszelkich uprawnień, obowiązków i czynności w Sądzie Najwyższym. Sędzia Żurek podważa w pozwie prawo do podejmowania decyzji, w tym do wydawania zarządzeń i zwołania Zgromadzenia.

Czytaj też: Niezawisłość sędziowska oraz niezależność sądów - komentarz praktyczny >>>

Wskazuje, że należy ustalić, czy Zaradkiewicz jest legalnym sędzią SN. I powołuje się na fakt, że nominację otrzymał on od nowej KRS, a - jak uzasadnia - nie wszyscy kandydujący do niej sędziowie mieli wymagane prawem podpisy poparcia.

Po tym pozwie zastępca rzecznika dyscyplinarnego Przemysław Radzik podjął czynności wyjaśniające w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez sędziego Żurka poprzez podjęcie działań prawnych kwestionujących powołanie Zaradkiewicza do SN, a w dalszej kolejności kwestionujących umocowanie KRS.

Skarga dotycząca stosunku służbowego sędziego znajduje się obecnie w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu, zaś pełnomocnikiem sędziego jest prezes Izby Pracy - Piotr Prusinowski.

Warto przypomnieć, że Kamil Zaradkiewicz został powołany w maju 2020 r. do czasowego pełnienia obowiązków I prezesa SN, ponieważ upłynęła sześcioletnia kadencja na tym stanowisku Małgorzaty Gersdorf. 

 

Test bezstronności

Do rozpoznawania tej sprawy wyznaczono właśnie sędziów Jolantę Frańczak, Daniela Miąsika oraz Piotra Prusinowskiego. I właśnie ta trójka sędziów zostanie poddana testowi bezstronności.

Procedurę tzw. testu niezawisłości i bezstronności reguluje art. 29 par. 6 - par. 25 znowelizowanej ustawy o Sądzie Najwyższym.

Czytaj: Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym wchodzi w życie>>
Sprawdź też: Przesłanki względne wyłączenia sędziego - LINIA ORZECZNICZA >

Wniosek o zbadanie spełnienia wymogów niezawisłości i bezstronności może dotyczyć sędziego Sądu Najwyższego, którego wyznaczono do składu rozpoznającego:

  • środek zaskarżenia,
  • sprawę dyscyplinarną,
  • sprawę o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub tymczasowe aresztowanie sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury,
  • sprawę z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, dotyczącą sędziego Sądu Najwyższego,
  • sprawę z zakresu przeniesienia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku.

Badanie odbywa się na wniosek strony lub uczestnika wyżej wskazanych postępowań, złożony w nieprzekraczalnym terminie tygodnia od dnia zawiadomienia uprawnionego o składzie rozpoznającym sprawę. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed 15 lipca br., w których został wyznaczony skład sądu, wniosek może być złożony w terminie do 29 lipca 2022 r. (14 dni od dnia wejścia w życie tych przepisów).

 

 

Wniosek powinien czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, zawierać żądanie stwierdzenia, że w danej sprawie spełnione są przesłanki niezawisłości i bezstronności sędziego, a także zawierać przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie oraz dowody na ich poparcie. Wniosek ten musi być sporządzony i podpisany przez adwokata lub radcę prawnego; w sprawach własności przemysłowej może go sporządzić i podpisać także rzecznik patentowy.

W razie niespełnienia powyższych wymogów lub złożenia wniosku po terminie, będzie on podlegał odrzuceniu bez wzywania do uzupełnienia braków formalnych. Dopuszczalne jest połączenie wniosków w celu ich wspólnego rozpoznania w sytuacji, gdy pochodzą one od jednego uprawnionego lub dotyczą sędziów wyznaczonych do rozpoznania tej samej sprawy.

Do czasu rozpoznania wniosku sędzia, którego wniosek dotyczy, może podejmować w sprawie jedynie czynności niecierpiące zwłoki.

Wniosek rozpoznawany jest w terminie dwóch tygodni od dnia jego otrzymania, na posiedzeniu niejawnym przez pięciu sędziów Sądu Najwyższego wyłonionych w drodze losowania, zaś jego rozpoznanie poprzedza wysłuchanie sędziego. Sąd Najwyższy w drodze postanowienia może uwzględnić wniosek, wyłączając sędziego od orzekania w sprawie, albo oddalić wniosek w razie stwierdzenia jego bezzasadności. Na składzie orzekającym spoczywa obowiązek sporządzenia uzasadnienia w terminie trzech dni od dnia wydania postanowienia.