Zgodnie z dotychczasowym art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 ze zm.) do czasu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r., zachowują moc dotychczasowe wpisy w rejestrach sądowych. Stosownie zaś do ust. 3 tego przepisu do czasu rejestracji w KRS, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r., do odpisów, wyciągów, zaświadczeń oraz skutków prawnych wpisów stosuje się przepisy obowiązujące do dnia wejścia w życie ustawy o KRS, wyłącznie w zakresie niezbędnym do tej rejestracji oraz do dochodzenia lub zaspokojenia roszczeń wobec podmiotów wpisanych do dotychczasowego rejestru.

Z powyższego przepisu wynika, że z upływem 31 grudnia 2013 r. utracą osobowość prawną spółki i inne osoby prawne, które do tego dnia nie zostaną przerejestrowane z rejestru handlowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy zmieniającej, jej przepisy mają na celu wydłużenie o rok okresu, w którym zachowują moc wpisy w dotychczasowych rejestrach sądowych oraz okresu, w którym do odpisów, wyciągów, zaświadczeń oraz skutków prawnych wpisów stosuje się przepisy obowiązujące do dnia wejścia w życie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w zakresie niezbędnym do przerejestrowania oraz do dochodzenia lub zaspokojenia roszczeń wobec podmiotów wpisanych do dotychczasowego rejestru. Konieczność wydłużenia powyższego okresu autorzy projektu argumentują tym, iż nie zostały uregulowane kwestie dotyczące majątku i zobowiązań podmiotów, które utracą byt prawny. Zasadne zatem wydaje się przesunięcie terminu, w którym podmioty nieprzerejestrowane do Krajowego Rejestru Sądowego utracą byt prawny, dla przygotowania stosownej regulacji w zakresie rozwiązań dotyczących majątku i zobowiązań tych podmiotów, celem zabezpieczenia interesów ich wierzycieli.

Autorzy projektu wskazują również, iż pojawiają się głosy poddające w wątpliwość skutek w postaci utraty bytu prawnego przez podmioty nieprzerejestrowane do KRS na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy. Zasadne zatem byłoby również doprecyzowanie treści przepisu w taki sposób, aby nie budził on wątpliwości interpretacyjnych. Zdaniem autorów projektu, proponowana zmiana ma pozytywnie wpłynąć na pewność obrotu gospodarczego i prawnego, albowiem wejście w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. art. 9 ust. 2 ustawy w jego obecnym brzmieniu, bez jednoczesnego wprowadzenia regulacji prawnych dotyczących majątku i zobowiązań podmiotów wpisanych do dotychczasowych rejestrów sądowych, de facto uniemożliwiłoby wierzycielom dochodzenie roszczeń od takich podmiotów, a także doprowadziłoby do sytuacji, w której majątek takich podmiotów nie miałby właściciela.

Zgodnie z projektem zmiana ma wejść w życie z dniem 31 grudnia 2013 r.