Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kary pozbawiania wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. nr 149, poz. 998) przewiduje, że poza sądem to sądowi kuratorzy zawodowi będą sprawować nadzór nad skazanymi w tym trybie. Kuratorzy będą informować skazanych odbywających karę w trybie dozoru o ich prawach i obowiązkach tuż przy przyjęciu skazanych do odbywania kary w tym trybie.
Kuratorzy będą pełnili także inne istotne obowiązki. Jeśli wobec skazanego sąd orzekł zakaz zbliżania się do określonej osoby, do obowiązków kuratora będzie należało nawiązanie kontaktu z osobą pokrzywdzoną i ustalenie z nią sposobu jej informowania o próbach naruszenia przez skazanego zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego.
Do obowiązków kuratora będzie także należało dokonywanie ocen zachowania się skazanego. Ocenie podlegać będzie przede wszystkim przestrzeganie przez skazanego porządku prawnego, nałożonych na niego obowiązków związanych z odbywaną karą, jak też stosunek skazanego do organów uprawnionych do wykonywania orzeczenia, a więc do sądu, kuratora.
Kuratorzy będą mieć też prawo składać wnioski i zawiadomienia do sądu penitencjarnego (sądu odpowiedzialnego za wykonywania kary przez skazanych) w sprawach dotyczących skazanego na odbywanie kary w trybie dozoru elektronicznego.
Omawiane rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia br.
Konsekwencją wejścia w życie omawianego rozporządzenia jest to, że straci moc rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. nr 134, poz. 1108).

Przeczytaj także:
Kurator sprawdzi skazanego na odległość