Krajowa Izba Gospodarcza skierowała do ekspertów pytanie o ocenę pracy legislacyjnej Sejmu na podstawie kilku wybranych Ustaw. Ekspertami tymi byli: dr Mieczysław Bąk, prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk, dr Andrzej Poszewiecki, Agnieszka Durlik-Khouri, Piotr Jaworski oraz Katarzyna Dwórznik. Trzy ustawy uzyskały ocenę negatywną, w tym jedna została, jako oceniona jako „trochę ważna”, czyli w tym wypadku eksperci dość jednoznacznie wskazali na negatywne skutki uchwalonej ustawy.

Spośród ustaw ocenionych pozytywnie najbardziej korzystne zapisy dla gospodarki zawierają:
- Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
- Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
- Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
- Ustawa o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Wysoko ocenione również zostały Ustawa o uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw, Ustawa o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Negatywnie ocenione z kolei zostały: Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym oraz Ustawa o zmianie ustawy Kodeks pracy. Najwyżej oceniona została Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Dotyczy ona podwyższenia rocznego limitu obrotu: z 10 tys. euro do 30 tys. euro, uprawniającego podatników do zwolnienia z podatku VAT. Jednak ze względu na trudną sytuację budżetową zaproponowano stopniowe podwyższanie tego limitu: w 2010 r. - 20 tys. euro, a w 2011 r. - 30 tys. euro. Nie są to co prawda zmiany rewolucyjne, ale z całą pewnością wychodzące naprzeciw oczekiwaniom części przedsiębiorców. Podwyższenie limitu ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej podatnikom osiągającym niewielkie obroty, przyczyniając się do redukcji obciążeń administracyjnych. Podatnik, który nie przekroczy limitu obrotu, nie będzie musiał składać deklaracji VAT. W konsekwencji przepisy te wpłyną korzystnie na rozwój drobnej wytwórczości.

Stosunkowo wysoką ocenę uzyskała również Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wprowadza ona publiczny nadzór państwowy nad środkami zgromadzonymi w SKOK-ach poprzez przesunięcie kompetencji nadzorczych, szczegółowych decyzji dotyczących limitów ryzyka
oraz polityki inwestycyjnej a także uprawnień kompetencyjnych do decydowania o kryteriach kwalifikacyjnych członków niektórych organów kas i Kasy Krajowej z Kasy Krajowej do Komisji Nadzoru Finansowego; Ustawa wprowadza również możliwość przekształcenia się kasy w bank spółdzielczy w przypadku osiągnięcia odpowiedniej wysokości kapitałów oraz wprowadza przymus przekształcenia się w bank lub dokonania podziału kasy na mniejsze w przypadku osiągnięcia kapitałów własnych na poziomie przekraczającym 10 mln euro. Inną znaczącą zmianą, która wprowadza ustawa jest umożliwienie kasom posiadania faktycznego wpływu na decyzje Kasy Krajowej poprzez przyjęcie zasady głosowania na Walnym Zgromadzeniu Kasy Krajowej „jedna kasa – jeden głos” .