Lista opublikowana przez "Iustitię" zawiera 357 sędziów wyłonionych przez KRS w obecnym składzie, z podziałem na szczeble sądownictwa i poszczególne apelacje. Obejmuje ona 37 sędziów SN, 5 - NSA, 8 - wojewódzkich sądów administracyjnych, a ponadto 26 z apelacji białostockiej, 39 z gdańskiej, 23 z katowickiej, 6 z krakowskiej, 48 z lubelskiej, 25 z łódzkiej, 25 z poznańskiej, 15 z rzeszowskiej, 33 ze szczecińskiej, 12 z warszawskiej i 55 z wrocławskiej

Czytaj: Sąd Najwyższy: Sędziowie powołani z udziałem nowej KRS nie mogą orzekać>>

Lista opublikowana została w dniu wejścia w życie ustawy m.in.  zaostrzającej odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za kwestionowanie statusu innych sędziów. 
Czytaj: Ustawa mająca dyscyplinować sędziów wchodzi w życie>>

W związku z tym Stowarzyszenie "Iustitia" zaapelowali do sędziów. - - Zwracamy się do wszystkich sędziów, aby pozostając wierni złożonemu ślubowaniu, nie ustawali w działaniach zmierzających do wyjaśnienia ważności powołania obecnej KRS, czy możliwości orzekania osób powołanych w politycznej procedurze, tak jak czynił to sędzia Paweł Juszczyszyn - czytamy w apelu.

Zdaniem jego autorów, zmiany te stanowią bezprecedensowy zamach na fundament demokratycznego państwa prawa – trójpodział władzy – bez którego Polska nie zostałaby przyjęta do grona państw zrzeszonych w Unii Europejskiej. - Poprzez tę ustawę władza polityczna uzurpuje sobie prawo do wydawania w Polsce wyroków, choć w cywilizowanym świecie i zgodnie z Konstytucją RP wymiar sprawiedliwości sprawują sądy i trybunały. Poprzez obwarowany licznymi sankcjami, skierowanymi przeciwko sędziom, zakaz badania kwestii czy sąd był należycie obsadzony i bezstronny, niweczy dorobek prawny cywilizacji śródziemnomorskiej, a w szczególności Polski i Unii Europejskiej. Jako sędziowie zwracamy uwagę, że tego rodzaju rozwiązania prawne są niedopuszczalne ze względu na ich oczywistą sprzeczność z podstawowymi zasadami wyrażonymi w Konstytucji RP oraz w aktach europejskich takich jak Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej i dlatego nie podlegają stosowaniu - napisano w apelu.