Najważniejszą zmianą wprowadzoną przez nowelę jest to, że samozatrudniony będzie mógł się zarejestrować jako bezrobotny. Prawo do uzyskania statusu bezrobotnego będzie miał w dwóch wypadkach. Po pierwsze, kiedy zawiesi działalność gospodarczą. Po drugie, jeżeli podczas składania wniosku o wpis do ewidencji działalności wskaże późniejszy termin jej rozpoczęcia.
Uzyskanie statusu bezrobotnego nie będzie równoznaczne z przyznaniem samozatrudnionemu prawa do zasiłku. Taka osoba po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy będzie mogła jednak być aktywizowana zawodowo na identycznych zasadach jak każdy inny bezrobotny. Zyska więc możliwość udziału w stażach, pracach interwencyjnych, a także przygotowaniu zawodowym w firmach.

 Źródło: Rzeczpospolita