Projektowane rozporządzenie określa obowiązki sprawozdawcze gmin, powiatów i samorządów województwa określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wobec wojewodów. Natomiast wojewodowie przekazują sprawozdania zbiorcze do ministra właściwego do spraw rodziny. Sprawozdania m.in. pozwolą na uzyskanie informacji o sytuacji dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej i stanu wydatków pokrytych z budżetu państwa. Projektowane rozporządzenie określa: wzory i sposób sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom oraz wzór i sposób sporządzania sprawozdania przez wojewodów właściwemu ministrowi.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.mpips.gov.pl