Zmiany te wprowadza rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw należących do właściwości wydziałów rodzinnych i nieletnich z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (Dz. U. poz. 1565). Powyższy akt prawny uchyla przekazanie Sądowi Rejonowemu dla Krakowa–Podgórza w Krakowie rozpoznawania spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Wieliczce. Zmiana ta stanowi realizację wniosku Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie dotyczącego utworzenia wydziału rodzinnego i nieletnich w Sądzie Rejonowym w Wieliczce, pozytywnie zaopiniowanego przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Dotychczas w Sądzie Rejonowym w Wieliczce funkcjonowały wydział cywilny, wydział karny oraz trzy wydziały ksiąg wieczystych (w tym dwa zamiejscowe z siedzibami w Niepołomicach i Skawinie). Po wejściu w życie zmian w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw należących do właściwości wydziałów rodzinnych i nieletnich z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1349) jeszcze dwa inne sądy rejonowe w Polsce nie będą dysponować wydziałami rodzinnymi i nieletnich - Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku i Sąd Rejonowy Katowice–Wschód w Katowicach. Sprawy rodzinne i nieletnich z powyższych sądów rozpoznają sądy rejonowe z siedzibami w tych samych miastach – odpowiednio Sąd Rejonowy Gdańsk–Południe w Gdańsku i Sąd Rejonowy Katowice–Zachód w Katowicach.

"Reorganizacja przyczyni się do zapewnienia racjonalnej organizacji pracy w pionie rodzinnym i nieletnich sądów rejonowych okręgu krakowskiego, wpłynie na usprawnienie postępowań sądowych, a także przyczyni się do zapewnienia efektywniejszego nadzoru nad pracą kadry orzeczniczej i personelem urzędniczym. Reorganizacja wpłynie jednocześnie na poprawę sytuacji społeczności lokalnej zamieszkującej obszar właściwości Sądu Rejonowego w Wieliczce poprzez przybliżenie jej dostępu do sądu rodzinnego" - zapowiadają autorzy uzasadnienia projektu omawianego rozporządzenia, które wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2017 r.