Przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych regulujące przebieg postępowania konkursowego, zamieszczone w Dziale III tej ustawy, stanowią przepisy szczególne. Oznacza to, że stosowanie przepisów Działu II, w tym dotyczących odrzucenia oferty, musiałoby wynikać z odpowiedniego odesłania w części szczególnej. Jak podkreśla Izba, takiego odesłania ustawa nie wprowadza, a zatem w postępowaniu konkursowym zamawiający nie jest uprawniony do odrzucenia prac konkursowych.

Nawet uznając, że sąd konkursowy może odrzucić pracę konkursową na podstawie przepisów art. 89 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, to samo zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa nie wypełnia przesłanki określonej w punkcie 1 tego przepisu, tj. nie świadczy o niezgodności oferty z ustawą. W przypadku zastrzeżenia informacji, które powinny być jawne, może stanowić to podstawę dla odtajnienia informacji, natomiast nie może prowadzić do odrzucenia pracy konkursowej. Zdaniem Izby, wykonawcy mają obowiązek zapewnić anonimowość ocenianych prac konkursowych, co znajduje umocowanie w samej procedurze konkursowej i stanowi ograniczenie jawności w tej części postępowania konkursowego.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 października 2010 r., KIO/2019/10

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line