W ustnym uzasadnieniu Sąd Apelacyjny w Warszawie wskazał, że zaskarżony wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiera braki w uzasadnieniu dotyczące oceny dowodów oraz analizy prawnej. Jednakże Sąd Apelacyjny uznał, że pomimo tych braków, uzasadnienie wyroku SOKiK wskazuje na intencję sądu orzekającego w sprawie, a tym samym poddaje się kontroli instancyjnej.
Ponadto Sąd Apelacyjny wskazał, że jest sądem merytorycznie rozpoznającym sprawę i z dlatego - pomimo braków w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku SOKiK - władny jest osądzić ją od nowa, na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.

Odnosząc się do pierwszego i drugiego ze wskazanych naruszeń, Sąd Apelacyjny w Warszawie stanął na stanowisku, że wyrok Trybunał Sprawiedliwości z 6 maja 2010 r. wydany w sprawie C-545/08 wyjaśnił, jak należy interpretować przepis art. 221 ust. 1 pkt 1 Pt w świetle odpowiednich przepisów dyrektyw dotyczących łączności elektronicznej, a w szczególności art. 27 dyrektywy ramowej.
W wyroku tym Trybunał uznał bowiem, że przepisy przejściowe dyrektyw, a w konsekwencji również przepisy przejściowe zamieszczone w Pt, które w ocenie TS stanowią prawidłową transpozycję przepisów dyrektyw do krajowego porządku prawnego, nie dotyczyły detalicznych usług szerokopasmowego dostępu do internetu. Usługi te nie są bowiem usługami publicznej telefonii stacjonarnej, a tylko takich usług dotyczył art. 221 ust. 1 pkt 1 Pt. Ponadto, celem przepisu art. 221 Pt było utrzymanie stanu obowiązującego przed wejściem w życie Pt.

Odnośnie trzeciego naruszenia Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że Prezes UKE nie wykazał, że TP S.A. ustaliła koszt pętli lokalnej na potrzeby świadczenia usługi neostrada tp w sposób nieobiektywny, nieprzejrzysty i dyskryminujący. Zdaniem Sądu Apelacyjnego z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że Prezes UKE miał jedynie podejrzenia co do naruszenia przez TP S.A. przepisu art. 61 ust. 2 Pt, jednakże nie wykazał zaistnienia tego naruszenia w sposób przekonywujący.
SA podkreślił, że w przypadku postępowań z odwołań od decyzji, na mocy których na przedsiębiorców telekomunikacyjnych nakładane są kary pieniężne, to na Prezesie UKE spoczywa ciężar wykazania, że naruszenie, za które kara została nałożona, miało miejsce. W przypadku bowiem decyzji dotyczących kar pieniężnych zastosowanie znajdują - w zakresie wykazania naruszenia - standardy postępowania karnego.

Sąd Apelacyjny wskazał także, że nieprawidłowym działaniem było oparcie się przez Prezesa UKE w obliczeniach dotyczących kosztu utrzymania łącza na potrzeby świadczenia usługi neostrada tp na danych, które zostały przedstawione przez TP S.A. w „Wynikach kalkulacji zorientowanych przyszłościowo w pełni alokowanych kosztów usług powszechnych i usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych, wydzierżawianych użytkownikom końcowym na rok 2006”, gdyż wyniki te dotyczyły usług regulowanych. 

Wyrok jest prawomocny.

Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt VI ACa 1001/11

Źródło: UKE