Podatkowe dochody budżetu państwa oszacowano na 242,6 mld zł, w tym: VAT – 119,3 mld zł, akcyza – 58,7 mld zł, PIT – 38,2 mld zł i CIT – 24,8 mld zł. Niepodatkowe dochody wyniosą ok. 28,2 mld zł. Z prywatyzacji do kasy państwa ma wpłynąć ok. 15 mld zł.
W projekcie ustawy okołobudżetowej zapisano zmiany w podatku VAT. Przez trzy lata, począwszy od 2011 r., będą obowiązywały następujące stawki VAT: 23 i 8 proc. (obecnie 22 i 7 proc.) oraz 5 proc. na podstawowe artykuły żywnościowe (obecnie 7 proc.) i nieprzetworzoną żywność, książki i czasopisma specjalistyczne (obecnie 3 i 0 proc.).
Rząd zdecydował również o obniżce od 1 marca 2011 r. zasiłku pogrzebowego z 6,3 tys. do 4 tys. zł. Nie wzrosną też pensje w budżetówce, jedynie nauczyciele otrzymają wyższe wynagrodzenie od 1 września 2011 r.
Projekt zakłada, że studenci uzyskają 51 proc. ulgę na przejazd koleją i autobusami. Obecnie korzystają z 37 i 49 proc. zniżki w przejazdach transportem publicznym.
Przewidywane zmiany w niektórych ustawach mają związek z przyszłorocznym budżetem. Najważniejsze jest ograniczenie wydatków ze środków publicznych. Jest to konieczne w celu zahamowania szybkiego wzrostu długu publicznego w Polsce, który niesie ryzyko destabilizacji finansów publicznych oraz przekroczenia drugiego progu ostrożnościowego (55 proc.) w 2011 r. W tym celu, poza zastosowaniem tzw. dyscyplinującej reguły wydatkowej, niezbędne jest podjecie wielu działań, dzięki którym nie zostanie on przekroczony.


Dochody budżetu państwa

Przewiduje się, że dochody wyniosą 273.300.662 tys. zł.

Najważniejsze zmiany zawarte w projekcie ustawy okołobudżetowej:

Zamrożenie wynagrodzeń w sferze budżetowej
Nie będą podwyższane wynagrodzenia dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – pozostaną na poziomie z 2008 r. Będzie to także dotyczyć uposażeń posłów i senatorów. W 2011 r. wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych pozostaną na poziomie z 2010 r., z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez administrację rządową. Nauczyciele otrzymają podwyżki od 1 września  2011 r.

Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi
Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR) będzie dokonywała ratalnych wpłat do budżetu państwa. Nie będzie możliwe nieodpłatne przekazywanie nieruchomości ANR m.in.: Lasom Państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego (z wyjątkami), PAN, izbom rolniczym, zarządzającym specjalnymi strefami ekonomicznymi. Dzięki temu więcej nieruchomości będzie można sprzedać.

Ulgi studenckie
Podwyższona będzie ulga na przejazdy publicznym transportem (koleją i autobusami) odpowiednio z: 37 i 49 proc. do 51 proc.

Zasiłek pogrzebowy
Od 1 marca 2011 r. zasiłek ten będzie wynosił 4 tys. zł. Oznacza to jego obniżenie, bo  obecnie wynosi on 6.395,70 zł. W ten sposób wysokość tego świadczenia zostanie dostosowana do poziomu zasiłku wypłacanego w krajach Unii Europejskiej.

Zmiany stawek VAT
Od 1 stycznia 2011 r. zostaną podwyższone stawki podatku VAT o 1 punkt procentowy: z 22 do 23 proc. i z 7 do 8 proc. Będą one obowiązywać przez 3 lata. Obniżona z 7 do 5 proc. zostanie stawka VAT na podstawowe produkty żywnościowe. Podatek VAT na nieprzetworzoną żywność, książki i czasopisma specjalistyczne wzrośnie z 3 i 0 proc. do 5 proc.

Akcyza od paliw silnikowych
Od 1 maja 2011 r. nie będą stosowane obniżone stawki akcyzy dla paliw silnikowych zawierających powyżej 2 proc. biokomponentów oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa.

Główne czynniki makroekonomiczne, które będą wpływać na prognozę dochodów w 2011 r. to:
•    realny wzrost PKB o 3,5 proc.,
•    inflacja na poziomie 2,3 proc.,
•    realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 1,4 proc.,
•    wzrost zatrudnienia w gospodarce o 1,9 proc.,
•    wzrost spożycia ogółem w ujęciu realnym o 2,2 proc.

Na poziom dochodów wpłynie:
•    tymczasowe (na 3 lata, tj. od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.) podwyższenie stawek podatku VAT o 1 punkt procentowy. Wyjątkiem będą stawki na część towarów żywnościowych, tj. chleb, nabiał, przetwory mięsne, produkty zbożowe i soki, na które podatek VAT będzie obniżony z 7 do 5 proc.,
•    wzrost stawki podatku akcyzowego na papierosy o 4 proc.

W 2011 r., w stosunku do br,.  zwiększy się udział gmin we wpływach z podatku PIT.

Dochody podatkowe i niepodatkowe
Wyniosą one 270.875.648 tys. zł, czyli będą o 10,0 proc. nominalnie wyższe niż w 2010 r. Ich relacja do PKB w 2011 r. wyniesie 18,1 proc.

Dochody podatkowe wyniosą 242.670.010 tys. zł, co oznacza, że będą o 8,8 proc. nominalnie wyższe niż w 2010 r. Ich relacja do PKB w 2011 r. wyniesie 16,2 proc.
Dochody budżetu państwa z podatku VAT wyniosą 119.300.000 tys. zł, tj. o 11,2 proc. więcej niż w 2010 r.
W prognozie wpływów z podatku VAT wzięto pod uwagę:
•    wzrost stawek VAT na niektóre nieprzetworzone i niskoprzetworzone artykuły spożywcze, książki i czasopisma specjalistyczne (z 3 do 5 proc. oraz z 0 do 5 proc.),
•    zmiany stawek VAT (podwyższenie VAT o jeden punkt procentowy z 22 na 23 proc. i z 7 na 8 proc. oraz obniżenie VAT z 7 do 5 proc. na podstawowe produkty spożywcze),
•    rozszerzenie (od 1 maja 2011 r.) obowiązku stosowania kas fiskalnych,
•    ograniczenie odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu samochodów z „kratką” do 60 proc. kwoty z faktury, nie więcej niż 6 tys. zł i całkowitego zakazu odliczania podatku naliczonego od paliwa wykorzystywanego do ich napędu,
•    zwiększenie rocznego limitu obrotu, który uprawnia do zwolnienia z podatku VAT, z 100 tys. zł do 150 tys. zł w 2011 r.,
•    zwolnienie z VAT sms-ów na cele charytatywne.

Pozostałe wpływy budżetowe, to dochody z podatków: akcyzowego –  58.700.000 tys. zł (o 4,5 proc. więcej niż w 2010 r.); od gier – 1.670.000 tys. zł (o 0,9 proc. mniej niż w 2010 r.); dochodowego od osób prawnych – 24.800.000 tys. zł (o 13,2 proc. więcej niż w 2010 r.); dochodowego od osób fizycznych – 38.200.000 tys. zł (o 6,1 proc. więcej od prognozowanego wykonania w 2010 r.).

Dochody niepodatkowe wyniosą 28.205.638 tys. zł. Będzie to o 21,6 proc. nominalnie więcej niż w 2010 r. Złożą się na nie dochody z:
•    cła – 1.831.000 tys. zł,
•    dywidend i wypłat z zysku – 3.590.500 tys. zł,
•    wpłat z zysku NBP – 1.717.000 tys. zł,
•    opłat, grzywien, odsetek i innych dochodów niepodatkowych – 18.682.583 tys. zł,
•    wpłat jednostek samorządu terytorialnego – 2.384.555 tys. zł,

Jeśli chodzi o dochody ze środków UE i innych źródeł niepodlegających zwrotowi, to w 2011 r. wyniosą one 2.425.014 tys. zł.

Wydatki budżetu państwa
Prognozuje się, że wydatki wyniosą nie więcej niż 313.500.662 tys. zł. Ich poziom będzie wyższy od zaplanowanego w ustawie budżetowej na 2010 r. o 12.279.845 tys. zł, tj. o 4,1 proc. więcej. Udział wydatków w PKB w 2011 r. wyniesie 21 proc.
Przy ich konstruowaniu zastosowano tzw. tymczasową regułę wydatkową określoną w „Planie rozwoju i konsolidacji finansów 2010-2011”. Zastosowanie tej reguły jest niezbędne do zahamowania szybkiego wzrostu długu publicznego.
Najbardziej znaczącymi pozycjami w wydatkach są: subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego, koszty obsługi długu publicznego, dotacje dla FUS, wydatki na obronę narodową, dotacje dla KRUS, składki do budżetu UE i organizacji międzynarodowych.

Deficyt budżetu państwa
Założono, że deficyt budżetu państwa wyniesie nie więcej niż 40.200.000 tys. zł zł.

Ponadto:
•    deficyt budżetu środków europejskich –  15.406,8 mln zł,
•    ujemne saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania –  
16.172,6 mln zł,
•    ujemne saldo prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE –  368,7 mln zł.

Prognozuje się, że oprócz ww. czynników na poziom potrzeb pożyczkowych netto będą wpływać znajdujące się w:
•    finansowaniu krajowym salda z tytułu: pożyczek udzielonych (ujemne –  3.107,0 mln zł); zarządzania płynnością sektora publicznego (dodatnie – 19.800,0 mln zł),
•    finansowaniu zagranicznym salda z tytułu: udzielonych kredytów i pożyczek (ujemne – 811,7 mln zł), udziałów w międzynarodowych instytucjach finansowych (ujemne – 127,8 mln zł),  innych pozycji (dodatnie – 63,0 mln zł).
W rezultacie planowane w 2011 r. potrzeby pożyczkowe netto wyniosą 56.331,5 mln zł (w 2010 r. – 79.105,4 mln zł).

Na sfinansowanie deficytu budżetowego, deficytu budżetu środków europejskich, ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania oraz ujemnego salda prefinansowania w łącznej kwocie 72.148,0 mln zł złożą się:
•    dodatnie saldo finansowania ze źródeł krajowych –  47.688,6 mln zł,
•    dodatnie saldo finansowania zagranicznego – 24.459,4 mln zł.

Rząd przedstawiając budżet państwa na 2011 r. uznał, że sytuacja ekonomiczna na świecie będzie się poprawiać, co korzystnie wpłynie na kondycję polskiej gospodarki. W tych szacunkach uwzględniono przyspieszenie inwestycji prywatnych, wzrost wynagrodzeń i popytu na pracę oraz przyspieszenie realnego tempa wzrostu spożycia w gospodarstwach domowych. Pozwala to oczekiwać zwiększonego tempa wzrostu całego popytu krajowego. Szacuje się, że w 2011 r. wzrost PKB w stosunku do poziomu z roku bieżącego będzie wyższy o 0,5 pkt. proc. i wyniesie 3,5 proc.

Przychody z prywatyzacji w 2011 r. zaplanowano na poziomie 15,0 mld zł.