Pytania skierowane przez Sąd Najwyższy dotyczyły sprawy zainicjowanej przez sędziego Waldemara Żurka, dotyczące powołania sędziów wyłonionych przez obecną KRS. 

Czytaj: Po wyroku TSUE Izba Cywilna SN wraca do sprawy powołania nowych sędziów>>

Czy sprawę rozpatrywał legalny sędzia?

W 2018 r. sędzia Żurek został przeniesiony z wydziału sądu okręgowego, w którym dotąd orzekał, do innego wydziału. Odwołał się od tej decyzji do KRS, która umorzyła postępowanie. Sędzia zaskarżył uchwałę KRS do Sądu Najwyższego i wystąpił do Izby Cywilnej o wyłączenie ze sprawy wszystkich sędziów z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Argumentował, że izba ta - ze względu na swój kształt i sposób wyboru jej członków przez KRS, nie może – w jakimkolwiek składzie złożonym z osób, które ją tworzą – bezstronnie i niezależnie rozpoznać odwołania. Jeszcze przed rozpoznaniem wniosku o wyłączenie, sędzia Izby Kontroli Nadzwyczajnej Aleksander Stępkowski wydał w składzie jednoosobowym postanowienie o odrzuceniu odwołania sędziego Żurka z uwagi na jego niedopuszczalność.

Jak wyjaśniał po skierowaniu do TSUE pytania, sędzia sprawozdawca Karol Weitz, zasadniczą kwestią w tej sprawie jest pytanie, czy umarzający postępowanie w sprawie sędziego Waldemara Żurka sędzia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Aleksander Stępkowski był prawidłowo powołanym sędzią. 

 


Sprawa wraca, ale kto ją rozpatrzy?

Po orzeczeniu TSUE i udzieleniu odpowiedzi na pytania siedmiorga sędziów Izby Cywilnej SN sprawa wróciła w związku z tym do tej Izby, która na 31 stycznia wyznaczyła jej rozstrzygniecie.

Ponieważ jednak od czasu skierowania do TSUE pytań troje z siedmiorga sędziów Izby Cywilnej SN wyznaczonych do sprawy przeszło w stan spoczynku, jest konieczność uzupełnienia składu. W zarządzeniu o wyznaczeniu terminu posiedzenia sędzia sprawozdawca Karol Weitz zawarł więc wniosek do prezes Izby Cywilnej o wydanie zarządzenia o uzupełnieniu składu o trzech sędziów.

Prezes pyta sędziego o przyczyny

W zarządzeniu opublikowanym w środę prezes Izby Cywilnej Joanna Misztal-Konecka zobowiązała sędziego Karola Weitza do wyjaśnienia w terminie trzech dni "przyczyn wydania zarządzenia o wyznaczeniu terminu z naruszeniem przepisów regulaminu SN, a mianowicie w sytuacji, w której w sprawie nie jest wyznaczony siedmioosobowy skład orzekający i z pominięciem sporządzonego planu posiedzeń, a także pomimo niedysponowania aktami sprawy".

Czytaj: TSUE: Niebyłe orzeczenia sędziów powołanych przy udziale nowej KRS>>