Uchwała ma związek z działaniami podjętymi wobec sędziego z Olsztyna Pawła Juszczyszyna, który rozpatrując apelację od wyroku wydanego przez sędziego powołanego na podstawie rekomendacji nowej Krajowej Rady Sądownictwa zażądał przedstawienia przez Kancelarię Sejmu list poparcia dla sędziów do niej wybranych. 

 


Sędzia został natychmiast odwołany przez ministra sprawiedliwości z delegacji do sądu okręgowego, a następnie zawieszony w pełnieniu obowiązków przez prezesa swojego sądu rejonowego. Prezes olsztyńskiego Sądu Rejonowego - dodatkowo - jest członkiem KRS i to na jego wniosek prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych podjął kontrolę, na którą powołuje się Kancelaria Sejmu odmawiając wykonania wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, nakazującego podanie do publicznej wiadomości list poparcia dla sędziów kandydujących do nowej KRS.  

KRRP wyraża głębokie zaniepokojenie

W niedzielę w całym kraju odbywały się demonstracje w obronie niezależności sądownictwa. W sprawie tej uchwałę przyjęło też prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych. Wyraziło swoje głębokie zaniepokojenie ostatnimi działaniami Ministerstwa Sprawiedliwości wpływającymi na wykonywanie zawodu sędziego i - jak zaznaczono - gwarancje niezawisłości sędziowskiej. 

Czytaj: Protesty przeciwko represjom wobec sędziów>>

- Istnienie niezależnego krajowego sądownictwa jest warunkiem, bez spełnienia którego nie mogłoby być ono częścią europejskiego wymiaru sprawiedliwości, którego fundamentem jest wzajemne zaufanie. Nierespektowanie niezależności sądownictwa przez władzę wykonawczą jest naruszeniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz zobowiązań Polski jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej - podkreśla prezydium. 

Zaniepokojona też Naczelna Rada Adwokacka

Wcześniej podobną uchwałę podjęło prezydium NRA. Wyraziło w niej zaniepokojenie odwołaniem sędziego Juszczyszyna z delegacji do Sądu Okręgowego w Olsztynie.

- Tryb i czas, w jakim Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o odwołaniu z delegacji może wskazywać, że stanowiła ona reakcję na postanowienie Sądu nakazujące Kancelarii Sejmu przesłanie informacji dotyczących list poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa – czytamy w uchwale. Prezydium tłumaczy, że czynności wykonane przez sąd w ramach prowadzonego postępowania stanowią istotę wymiaru sprawiedliwości i pozostają pod konstytucyjną ochroną.

Prezydium przypomina, że wykładnia i stosowanie prawa w ramach postępowania przed sądem należy do wyłącznej kompetencji sądu i rozciąga się zarówno na regulacje stanowiące elementy wewnętrznego porządku prawnego, jak i prawo Unii Europejskiej oraz ratyfikowane konwencje międzynarodowe.

Czytaj: Protesty przeciwko represjom wobec sędziów>>

- Wszelkie próby wpływania przez przedstawicieli władzy wykonawczej na działalność orzeczniczą sądu traktować należy jako naruszenie Konstytucji i prawa Unii Europejskiej – napisało Prezydium NRA w uchwale.

 

Resort zdyscyplinuje sędziów? 

Tymczasem PiS przygotowuje przepisy, które miałyby dyscyplinować aktywność polityczną sędziów. O tym, że takie analizy trwają mówił w mediach wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Przytoczył też rozwiązania obowiązujące we Francji i Niemczech. 

Może chodzić o możliwości karania za sprzeniewierzenie się zasadom wymiaru sprawiedliwości, szkodzenie interesom stron, ale także za naruszenie apolityczności.