Przepisy dotyczące możliwości dostarczania przez pocztę przesyłek poleconych przekształconych w formę elektroniczną wzbudziły szeroką dyskusję. Wersja projektu, która trafiła do Sejmu, po przyjęciu przez rząd, różni się w tym zakresie od wersji wstępnej, którą opisywało Prawo.pl. Zakładała ona - przypomnijmy -  możliwość doręczania m.in. wezwań, zawiadomień, pism z postępowań egzekucyjnych, karnych i karno-skarbowych za pomocą przesyłki hybrydowej po warunkiem, że zgodę na to wyda sąd, bądź organ prowadzący. To zamach na tajemnicę adwokacką, radcowską, obrończą i wprowadzenie fikcji doręczeń na niebywałą skalę - wskazywali prawnicy. 

Czytaj: 
Sejmowe komisje zajmą się nowelą Tarczy Antykryzysowej>>
Miały być doręczenia pism sądowych online, będzie niebezpieczna przesyłka hybrydowa>>

Duże różnice w wersji przyjętej przez rząd 

Wersja, która trafiła do Sejmu, różni się od tej wstępnej. Zgodnie z nią do 30 września 2020 r. w ramach realizacji zadań przeciwdziałania COVID-19 wyznaczony operator pocztowy będzie świadczył przy doręczeniach usługę pocztową z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej  - przesyłkę hybrydową. 

Czytaj w LEX: Tarcza antykryzysowa - rozwiązania i regulacje dla prawników >

 


Sprecyzowano, że przez taką usługę rozumie się przyjęcie przesyłki poleconej, a następnie "jej przemieszczenie i doręczenie w postaci dokumentu elektronicznego do adresata bez konieczności składania własnoręcznego podpisu". Dotyczyć ma to też przesyłek poleconych z potwierdzeniem odbioru, pokwitowaniem odbioru albo elektronicznym potwierdzeniem odbioru.

Usługa nie będzie dostępna dla wszystkich, a jedynie dla podmiotów posiadających profil zaufany. I co ważne takie doręczenie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, będzie możliwe jeżeli adresat wyrazi na to zgodę i - jak wskazano - upoważni operatora wyznaczonego do obioru przesyłek poleconych do ich przetworzenia i doręczenia w postaci dokumentów elektronicznych na jego skrzynkę elektroniczną. 

Czytaj w LEX: Definicja i rozpatrywanie przez sądy spraw pilnych w dobie koronawirusa i regulacji z tzw. tarczy antykryzysowej >

Datą doręczenia przesyłki - data przeczytania przez odbiorcę

Zgodnie z propozycją rządu datą doręczenia przesyłki hybrydowej będzie data zapoznania się przez odbiorcę z dokumentem zamieszczonym na skrzynce elektronicznej adresata. W razie braku takiej informacji  - będzie można ją uznać za doręczoną po upływie 14 dni. 

Czytaj w LEX: Odpowiedzialność cywilna i karna za zarażenie koronawirusem >

Przewidziano też przypadki, w których przepisu nie stosuje się. Chodzi o sytuacje gdy korespondencja nie może być doręczona ze względu na:

 • konieczność doręczenia niepodlegającego przekształceniu dokumentu utrwalonego w postaci innej niż elektroniczna lub rzeczy;
 • ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwo, obronność lub porządek publiczny;
 • opatrzenie tekstem plastycznym, odbitką pieczęci plastycznej, hologramem lub innym zabezpieczeniem, które nie może być odzwierciedlone w wyniku przekształcenia;
 • inne przyczyny techniczne.

Istnienie tych przesłanek ma ocenić nadawca. Przepisy mają mieć zastosowanie do wszystkich przesyłek poleconych, nadawanych na podstawie zawartych z operatorem wyznaczonym umów, bez względu na tryb w jakim zostały zawarte.

Czytaj: Sądy hodują zaległości, choć dawno mogły działać online>>

Bez dodatkowych opłat

W myśl propozycji minister cyfryzacji ma zapewnić adresatowi - będącemu osobą fizyczną - do 30 września 2020 r. możliwość uwierzytelnienia w systemie operatora wyznaczonego za pomocą profilu zaufanego, a potrzebnego do korzystania z usługi. 

Zapisano również, że dodatkowe czynności związane z doręczeniem wynikające z pełnomocnictwa są zwolnione z opłaty. A poczta środki na to ma otrzymać z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

Czytaj w LEX: Funkcjonowanie sądów i wymiaru sprawiedliwości w obliczu koronawirusa >

 

W Sejmie jeszcze jeden projekt dotyczący doręczeń

W Sejmie jest jeszcze jeden istotny projekt. Nieoficjalnie ma być rozpatrywany na kolejnym kwietniowym posiedzeniu. Chodzi o projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych.  

Zgodnie z nim - art. 9. 1. -  do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego zobowiązany będzie:

 • adwokat wykonujący zawód;
 • radca prawny wykonujący zawód;
 • doradca podatkowy wykonujący zawód;
 • doradca restrukturyzacyjny wykonujący zawód;
 • rzecznik patentowy wykonujący zawód;
 • notariusz wykonujący zawód;
 • i m.in. radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wykonujący czynności służbowe;

Czytaj w LEX: Funkcjonowanie kancelarii prawnej i środki prawne w praktyce w sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego koronawirusem >