Do NSA trafiła sprawa, w której podatnik prowadzi działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do jej sieci. W tym celu wykorzystuje będące jego własnością kablowe linie elektroenergetyczne. Sieci często posadowione są także na gruntach, które stanowią własność innych podmiotów. Inwestorzy planujący przeprowadzić na takim terenie inwestycję, gdy przebieg sieci spółki koliduje z projektowaną inwestycją lub też w inny sposób uniemożliwia wykorzystanie gruntu, zwracają się do podatnika o zmianę przebiegu kolidującej linii elektroenergetycznej. Usunięcia kolizji energetycznej dokonuje inwestor we własnym zakresie i na swój koszt. Podatnik nie ponosi żadnych kosztów przedsięwzięcia, nie zwraca inwestorowi jakichkolwiek wydatków. Po wykonaniu przez inwestora prac sporządzany jest protokół przekazania wykonanych prac. Przesunięta linia energetyczna zastępuje element sieci, który był kolizyjny.

Podatnik wcześniej zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem czy prace wykonywane przez inwestora ingerujące w jego środki trwałe, jeżeli jedynym celem tych prac jest zlikwidowanie kolizji energetycznej powoduje powstanie u podatnika przychodu? Sam podatnik uznał, że przekazanie przebudowanej linii podatnikowi, nie może rodzić powstania przychodu z nieodpłatnego świadczenia. Usunięcie bowiem przez inwestora kolizji energetycznej, nie wiąże się dla podatnika z ponoszeniem kosztów, których pokrycie przez inwestora we własnym interesie, zwalnia podatnika z obowiązku ich poniesienia.

Organ podatkowy uznał jednak stanowisko strony za nieprawidłowe wskazując, że nawet gdyby przebudowa linii energetycznej nie leżała w interesie wnioskodawcy, czy też nie miał on zamiaru inwestowania w swoją sieć, wpływa to na wycenę wartości przychodu, bowiem ta nie zależy od okoliczności, w których przychód ten powstał, a jest konsekwencją nabycia własności nakładów. W wyniku przebudowy ulega zmianie wartość linii energetycznej, która stanowi element całej sieci eksploatowanej przez podatnika. Jeśli więc po zakończeniu przedsięwzięcia przekazane urządzenia lub dokonane nakłady spowodują ulepszenie środka trwałego, to od wartości początkowej środka trwałego (podwyższonej wartości początkowej), podatnik winien dokonywać odpisów amortyzacyjnych, które będą stanowić koszty uzyskania przychodu.

NSA, do którego ostatecznie trafiła sprawa poparł stanowisko organu podatkowego. W ocenie Sądu poczynione przez inwestora nakłady stanowią dla spółki konkretne przysporzenie na jej majątku, tj. przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT. W wyniku tych nakładów ulega zmianie wartość linii energetycznej, która stanowi element całej sieci eksploatowanej przez spółkę. Jeżeli przekazane podatnikowi przez inwestora urządzenia energetyczne będą środkami trwałymi albo dokonane nakłady spowodują ulepszenie środka trwałego to od tej wartości środka trwałego podatnik może dokonywać odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszty uzyskania przychodów. Bez znaczenia dla podatkowo prawnej kwalifikacji tego zdarzenia gospodarczego jest to, że podatnik w danym momencie nie miał potrzeby inwestowania w swoją sieć, ani okoliczność, że usunięcie kolizji energetycznej leży wyłącznie w gestii inwestora, ani też to, że inwestor dokonuje usunięcia kolizji we własnym zakresie, na swój koszt i dąży wyłącznie do osiągnięcia własnych korzyści. Istotne jest tylko to czy do przysporzenia doszło i jaki to przysporzenie ma charakter.
(II FSK 1414/09, LEX 688192)

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.nsa.gov.pl, stan z dnia 7 lutego 2011 r.