Powyższy projekt, który został zamieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, trafi do konsultacji m.in. z przedsiębiorstwami i towarzystwami energetycznymi.

Obecnie górna granica opłaty koncesyjnej dla przedsiębiorstw energetycznych wynosi 1 mln zł. Zgodnie z założeniami projektu ma ona wzrosnąć do 2 mln zł. Zakłada się, że zmiana ta zwiększy obciążenia z tytułu opłaty koncesyjnej przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność koncesjonowaną w największym rozmiarze. W 2015 r. 36 przedsiębiorstw wniosło opłatę w maksymalnej kwocie. Uzasadnienie projektowanych zmian jest takie, że opłaty te mają charakter dyskryminacyjny, gdyż udział ponoszonej opłaty koncesyjnej w kosztach działalności największych przedsiębiorstw energetycznych jest relatywnie znacznie mniejszy niż u przedsiębiorców, których obrót kwalifikuje do uiszczenia opłaty w wysokości mniejszej niż 1 mln zł.

Ponadto obowiązek obliczenia wysokości opłaty przez przedsiębiorstwa energetyczne ma być uzupełniony o przedkładanie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) informacji o sposobie obliczenia i wysokości opłaty - do 30 kwietnia każdego roku. Udokumentowanie prawidłowości dokonanych obliczeń oraz przedstawienie danych stanowiących ich podstawę będzie natomiast konieczne na żądanie Prezesa URE.

Projekt zmienia również termin zapłaty opłaty koncesyjnej - z 31 marca na 30 kwietnia każdego roku, w związku z czym opłata ta będzie obliczana w oparciu o sporządzone już sprawozdania finansowe. Załącznik do rozporządzenia ma zostać natomiast uzupełniony o nowe rodzaje działalności koncesjonowanej, wynikające z nowelizacji ustawy z 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220), tj. o skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego, magazynowanie lub przeładunek paliw ciekłych oraz przesyłanie dwutlenku węgla.

Projektowana nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z 5.05.1998 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja (Dz.U. z 1998 r. Nr 60 poz. 387), ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Źródło: www.rcl.gov.pl,