Decyzja Komisji (Dz. Urz. L 259 z 1.10.2010 r.) stanowi podstawę do zwolnienia z należności celnych przywozowych towarów przywożonych w okresie 1.05. – 30.11. 2010 r. przez organy państwowe lub organizacje zatwierdzone przez właściwe organy Polski, przeznaczone do bezpłatnej dystrybucji wśród ofiar powodzi lub bezpłatnego udostępniania tym ofiarom, lecz pozostające własnością tych organizacji.

Rodzaje upoważnionych organizacji określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych (Dz. U. Nr 101, poz. 1038). Zgodnie z tekstem w/w rozporządzenia są to:

- organizacje, które nie prowadzą działalności gospodarczej i spełniają warunki określone dla organizacji pozarządowych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

- kościelne osoby prawne, albo jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o gwarancji wolności sumienia i wyznania, o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów dotyczących stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

Bezcłowo przywożone są także towary przywożone w celu wprowadzenia do swobodnego obrotu za pośrednictwem agencji pomocowych w celu zaspokojenia ich potrzeb w trakcie prowadzenia przez nie działalności.

Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej organizacje zainteresowane skorzystaniem ze zwolnienia z należności celnych przywozowych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej powinny się skontaktować z urzędem celnym, w którym zamierzają wnioskować o to zwolnienie, w celu upewnienia się, jakie dokumenty są wymagane do zastosowania tej ulgi celnej.

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad