- Projektodawca dostrzega i realizuje potrzebę zintensyfikowania troski o nieletnich, szerokiego wspierania ich w walce o powrót na drogę  praworządnego  funkcjonowania  w  społeczeństwie,  rodzinie,  szkole  i  zakładzie  pracy,  co  jest  możliwie  jedynie  poprzez skoncentrowanie się na skuteczności procesu resocjalizacji. W trosce o spowodowanie powrotu nieletnich na drogę przestrzegania porządku prawnego i ładu społecznego założeniem projektodawcy jest stworzenie systemu  oddziaływań na nieletnich i wspierania ich w dążeniu do kształtowania prawidłowych postaw - wyjaśnia w projekcie Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

 

 


W zakładzie poprawczym do 24. roku życia

Projekt przewiduje, że nieletni sprawcy najpoważniejszych przestępstw, takich jak zabójstwo, gwałt, pedofilia, będą obligatoryjnie trafiali do zakładów poprawczych. Dziś zdarza się, że są obejmowani jedynie dozorem kuratora. Zmieni się górna granica wiekowa przebywania w zakładzie poprawczym. Obecnie pozostają w nim osoby maksymalnie do 21. roku życia, bez względu na rodzaj popełnionego czynu karalnego i stosunek do resocjalizacji. Projekt wprowadza możliwość wydłużenia pobytu do trzech lat, jeśli dotychczasowa resocjalizacja nie przyniosła skutku.

 

W tym celu wprowadzony zostanie nowy rodzaj postępowania w toku wykonywania  środka  poprawczego  –  dotyczącego
realizacji  zagrożenia przedłużenia wykonywania środka poprawczego po ukończeniu przez nieletniego
21  lat.  Wszczęcie z urzędu,  sprawa  ma  kategorię pilnej. W nowym postępowaniu nałożono na sąd obowiązki dotyczące  przeprowadzenia postępowania dowodowego (opinia  psychologiczno-pedagogiczna, wywiad środowiskowy, a w razie  potrzeby  opinia  o stanie zdrowia psychicznego nieletniego lub opinia biegłego lub biegłych inne specjalności).


 

Okręgowe ośrodki wychowawcze

Nowe surowsze placówki będą przeznaczone dla tych, którzy popełnili czyn karalny i skończyli 13 lat oraz – w wyjątkowych wypadkach – dla osób, które wprawdzie nie popełniły czynu karalnego, ale są mocno zdemoralizowane (np. piją alkohol, zażywają narkotyki), a stosowane już wobec nich środki były nieskuteczne (np. młodzi ludzie wiele razy uciekali z młodzieżowych ośrodków wychowawczych). O umieszczeniu w takiej placówce zdecyduje sąd rodzinny.

 

Komisja terapeutyczna

Ustawa zagwarantuje powołanie komisji ds. środka leczniczego, która wskaże sądowi  odpowiednią dla nieletniego placówkę w razie problemów ze zdrowiem psychicznym nastolatka. Na razie sądy rodzinne muszą same radzić sobie z poszukiwaniem właściwego ośrodka terapeutycznego, co jest trudne i opóźnia pomoc.- To niezwykle ważne, bo sędziowie alarmują, że przybywa młodych osób wymagających specjalistycznej opieki- czytamy w uzasadnieniu projektu.

 

Domy dla matek z dziećmi

W zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i schroniskach dla nieletnich odbywają resocjalizację również matki. Wymagają one szczególnej troski i opieki, ponieważ odpowiadają także za swoje dzieci. Ministerstwo Sprawiedliwości – żeby zapewnić im odpowiednie wsparcie w tym trudnym czasie – proponuje wydzielenie domów, w których młode matki będą mogły opiekować się swoimi dziećmi.

 

Obrońca z urzędu łatwiej dostępny

Nowe przepisy mają wzmocnić gwarancje procesowe osób nieletnich. Młodzi ludzie będą mieć prawo do pomocy obrońcy od początku jakichkolwiek czynności z ich udziałem, np. umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub zakładzie leczniczym oraz w razie uzasadnionego podejrzenia dopuszczenia się przez nieletniego czynu zabronionego. Takie prawo będzie przysługiwało nieletnim także w razie wystąpienia innych okoliczności, które sąd rodzinny uzna za utrudniające nieletniemu obronę. Nieletni, których nie stać na adwokata z wyboru, skorzystają z pomocy obrońcy z urzędu. Będzie on wyznaczany przez sąd rodzinny po stwierdzeniu zaistnienia określonych przesłanek.