Podział części oświatowej subwencji ogólnej odbywa się na podstawie algorytmu, który stanowi załącznik do rozporządzenia. Przy podziale uwzględnia się m.in. finansowanie wydatków bieżących szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, dotowanie publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne, a także dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm.).
Jak napisano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011, zaplanowano część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 36 924 829 tys. zł, tj. wyższej o 5,5% w stosunku do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2010 (35 009 865 tys. zł). Szacuje się, że podział kwoty 36 703 279 tys. zł (planowana na rok 2011 część oświatowa subwencji ogólnej pomniejszona o 0,6% rezerwę) w podziale na poszczególne rodzaje jednostek samorządu terytorialnego ukształtuje się następująco: gminy - 21 797 000 tys. zł, powiaty - 14 165 087 tys. zł, samorządy województw - 741 192 tys. zł. Tym samym kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011 przypadająca na jednego ucznia przeliczeniowego w poszczególnych szczeblach samorządów wzrośnie w porównaniu do roku 2010 średnio o około 7,7%.
Wspomniane wyżej rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Ustaw Nr 249, poz. 1659.

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad