W ogłoszonym wyroku Trybunał Sprawiedliwości sprecyzował prawa przysługujące pasażerom opóźnionego lotu względem przewoźnika lotniczego na podstawie wspólnotowego rozporządzenia w sprawie odszkodowania i pomocy dla pasażerów lotniczych. Rozporządzenie to przewiduje, że w przypadku odwołania lotu pasażerowie mogą otrzymać zryczałtowane odszkodowanie w wysokości od 250 do 600 EUR. Rozporządzenie nie stanowi natomiast wyraźnie, że również pasażerowie opóźnionych lotów korzystają z takiego prawa.

W  wyroku Trybunał udzielił odpowiedzi na szereg pytań skierowanych do niego przez Bundesgerichtshof (Niemcy) i Handelsgericht Wien (Autria). Wymienione sądy krajowe orzekają w przedmiocie powództw, w ramach których pasażerowie żądają, odpowiednio od przewoźników Condor i Air France, wypłaty odszkodowania przewidzianego w rozporządzeniu w przypadku odwołania lotu, z tego względu, że przewoźnicy ci przetransportowali ich do docelowego portu lotniczego z opóźnieniami wynoszącymi odpowiednio 25 i 22 godziny w stosunku do planowej godziny przybycia.

Trybunał podkreślił przede wszystkim, że nawet znaczne opóźnienie, nie wystarcza dla uznania lotu za odwołany. Lot opóźniony, niezależnie od długości opóźnienia, nie może zostać uznany za odwołany, jeżeli – pomijając godzinę odlotu – wszystkie inne jego elementy pierwotnie przewidziane, takie jak w szczególności jego trasa, pozostają niezmienione. Jeżeli natomiast przewoźnik lotniczy zapewnia, po planowej godzinie odlotu, transport pasażerów w ramach lotu alternatywnego, to jest lotu przewidzianego niezależnie od lotu, na który pasażerowie dokonali rezerwacji, lot taki może co do zasady zostać uznany za odwołany. Nie są rozstrzygające dla takiej kwalifikacji informacje podawane na lotniskowej tablicy lotów, informacje udzielone przez personel, okoliczność, że pasażerowie odbierają swoje bagaże lub otrzymują nowe karty pokładowe, ani też zmiana składu grupy pasażerów.

Następnie, jeśli chodzi o prawo do odszkodowania przewidziane przez rozporządzenie w odniesieniu do pasażerów, których lot został odwołany, Trybunał stwierdził, że pasażerowie, których lot jest opóźniony ponoszą analogiczną szkodę, polegającą na stracie czasu, a co za tym idzie znajdują się w porównywalnej sytuacji. Pasażerowie odwołanego lotu mają bowiem prawo do odszkodowania, nawet jeżeli przewoźnik lotniczy dokonał zmiany ich planu podróży na lot alternatywny, o ile tracą trzy godziny lub więcej względem pierwotnie przewidzianego czasu trwania transportu. Nie jest uzasadnione odmienne traktowanie pasażerów opóźnionych lotów, którzy przybywają do miejsca docelowego trzy godziny lub więcej po pierwotnie przewidzianej godzinie przylotu.

Trybunał zwrócił także uwagę, że takie opóźnienie nie rodzi prawa do odszkodowania, jeżeli przewoźnik lotniczy jest w stanie dowieść, że opóźnienie lotu było spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, które pozostają poza zakresem skutecznej kontroli przewoźnika lotniczego i których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. W tym względzie Trybunał przypomniał, że problem techniczny, jaki wystąpił w statku powietrznym nie jest objęty pojęciem nadzwyczajnych okoliczności, chyba że problem ten jest następstwem zdarzeń, które – ze względu na swój charakter lub źródło – nie wpisują się w ramy prawidłowego wykonywania działalności danego przewoźnika lotniczego i pozostają poza zakresem jego skutecznej kontroli.