Obecnie obowiązujące przepisy w niewystarczającym stopniu chronią interesy klientów firm deweloperskich. Brak szczegółowych regulacji stosunkowo często prowadzi do sytuacji, w której nabywca lokalu traci zainwestowane pieniądze nie mogąc zrealizować roszczenia o oddanie lokalu. Zmieni się to po wejściu w życie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz. 1377), która definiuje umowę deweloperską oraz obliguje przedsiębiorcę do zapewnienia nabywcy odpowiednich środków ochrony. Służyć ma temu przede wszystkim utworzenie otwartych i zamkniętych mieszkaniowych rachunków powierniczych, na których gromadzone będą środki na budowę lokalu. W przypadku ogłoszenia upadłości dewelopera, środki te stanowić będą odrębną masę majątkową, z której w pierwszej kolejności zaspokajane będą roszczenia nabywców przyszłych nieruchomości. Według przepisów nowej ustawy, zabezpieczeniem umowy deweloperskiej mogą być także gwarancja bankowa oraz umowa ubezpieczenia. Dodatkowo, aby zapewnić możliwość realizacji umowy nawet po ogłoszeniu przez dewelopera upadłości, ustawa obliguje syndyka do kontynuowania przedsięwzięcia deweloperskiego. Od obowiązku tego uchylić się może jedynie wtedy, gdy taka kontynuacja nie rokuje możliwości zaspokojenia roszczeń nabywców lub jest sprzeczna z ich interesem. Ustawa wejdzie w życie 29 kwietnia 2012 r.

Monika Sewastianowicz

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line