W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Wprowadzi ona do polskiego systemu prawnego szczególną umowę kredytu, którego zabezpieczenie stanowić będzie hipoteka ustanowiona na nieruchomości lub określonym prawie na nieruchomości. Dzięki temu możliwe będzie otrzymanie oznaczonej w umowie sumy pieniężnej bez utraty prawa do zamieszkiwania obciążanej hipoteką nieruchomości. Instytucja ta służyć ma przede wszystkim emerytom, dla których kredyt ma być dodatkiem do otrzymywanych świadczeń.
Nowa ustawa wprowadzi szczegółowe regulacje dotyczące zaspokajania roszczeń instytucji kredytujących. Według projektowanych przepisów to one będą ponosić większe ryzyko, ponieważ kredytobiorca oraz jego spadkobiercy będą odpowiadać jedynie do określonej w umowie odwróconego kredytu hipotecznego nieruchomości, zabezpieczającej spłatę kredytu. Będzie tak nawet w sytuacji, gdy wartość wierzytelności instytucji kredytującej przewyższy wartość nieruchomości (lub prawa do niej). Zasada ta nie będzie miała absolutnego charakteru. W projektowanej ustawie znajdą się przepisy przewidujące nieograniczoną odpowiedzialność kredytobiorcy i jego spadkobierców w przypadku, gdy przeniosą oni prawo do nieruchomości na osoby trzecie bez zgody instytucji kredytującej lub gdy wskutek niezachowania przez kredytobiorcę należytej staranności wartość przedmiotu obciążonego hipoteką ulegnie pogorszeniu.

Oprac.: Monika Sewastianowicz

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line