Dla kwalifikacji danego przychodu jako przychodu pochodzącego ze stosunku pracy decydujące znaczenie ma nie nazwa świadczenia, ale przede wszystkim fakt, w ramach jakiego stosunku jest ono otrzymywane, od kogo pochodzi i na czyją rzecz jest dokonywane. O tym, czy świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy decyduje okoliczność, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik aktualnie lub w przeszłości związany z pracodawcą czy też inna osoba nie związana z pracodawcą.
Zadośćuczynienie za mobbing uzyskane od byłego pracodawcy jest przychodem z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ze stosunku pracy nie powstałby w przypadku, gdyby osoba doznająca krzywdy, wystąpiła z pozwem cywilnym przeciw wskazanej, nękającej ją osobie i uzyskała zadośćuczynienie bezpośrednio od niej. Takiego rodzaju zadośćuczynienie czy odszkodowanie można by zaliczyć do przychodów z innych źródeł.
Jednocześnie przychód ten na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób, dlatego pracodawca nie powinien pobierać zaliczki na podatek w związku z wypłatą byłemu pracownikowi zasądzonej kwoty odszkodowania.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 listopada 2011 r., sygn. IBPBII/1/415-735/11/AŻ.

Jolanta Mazur
Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line