Niezwłocznie po przydzieleniu referendarza sądowego albo asystenta sędziego do wykonywania zadań albo czynności w danym wydziale, przewodniczący wydziału omawia z nim oczekiwania co do sposobu wykonywania powierzonych zadań albo czynności oraz kryteria i sposób dokonania oceny. Oceny dokonuje się nie rzadziej niż raz na 24 miesiące. Pierwszej oceny dokonuje się nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty zatrudnienia na stanowisku referendarza sądowego albo asystenta sędziego. W razie usprawiedliwionej nieobecności ocenianego w pracy, trwającej łącznie dłużej niż 3 miesiące, okres objęty oceną ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności. W razie uzyskania negatywnej oceny referendarz sądowy albo asystent sędziego podlega ponownej ocenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zapoznania się z oceną, jednak nie później niż po upływie roku od dokonania tej oceny. Termin oceny ustala prezes sądu. Referendarza sądowego albo asystenta sędziego zawiadamia się o terminie oceny z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

Przed dokonaniem oceny prezes sądu może przeprowadzić z referendarzem sądowym lub asystentem sędziego rozmowę na temat sposobu jej dokonywania.

Prezes sądu dokonuje ostatecznej oceny spełniania przez referendarza sądowego lub asystenta sędziego szczegółowych kryteriów w okresie objętym oceną i zawiera w niej wskazanie, czy ocena jest pozytywna czy negatywna, a także formułuje wnioski i zalecenia, w szczególności co do dalszego rozwoju zawodowego referendarza sądowego lub asystenta sędziego.

Prezes sądu zapoznaje referendarza sądowego lub asystenta sędziego z dokonaną oceną i przeprowadza z nim rozmowę, w szczególności omawiając wynikające z oceny wnioski i zalecenia. Dokumenty związane z dokonywaniem oceny dołącza się do akt osobowych referendarza sądowego lub asystenta sędziego.

Katarzyna Irytowska

Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP