Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 1431) ma na celu skrócenie postępowań wykonawczych oraz poprawę efektywności wykonywanych kar. Ograniczono możliwość zaskarżania postanowień w postępowaniu wykonawczym do orzeczeń najbardziej istotnych dla skazanego. Po wejściu w życie nowelizacji zaskarżalne będą przede wszystkim postanowienia dotyczące wymierzania kary pozbawienia wolności. Pozostawiono jednak możliwość składania zażalenia na postanowienia dotyczące rozłożenia grzywny na raty oraz jej umorzenia.
Znowelizowane przepisy przewidują również inne niż dotychczas konsekwencje braku możliwości egzekucji grzywny. Do jej zamiany na pracę społecznie użyteczną nie będzie potrzebna zgoda skazanego, a jeżeli ten oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie takiej pracy, sąd zarządzi wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności.

Oprac.: Monika Sewastianowicz
Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line