Ireneusz K. w czerwcu 2012 r. zwrócił się do Instytutu Badań Edukacyjnych z sześcioma pytaniami dotyczącymi formatu plików elektronicznych, na których umieszczono wyniki egzaminów zewnętrznych szkół. Chodziło o tzw. wskaźnik EWD, czyli edukacyjna wartość dodana (efektywność pracy szkół). Instytut przeprowadza w tym celu badania wśród nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych. Wskaźnik pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy dobrze uczymy.
Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych uznał, że żądane informacje dotyczą aspektów technicznych rozwiązań informatycznych. Nie są to informacje doniosłe dla obywateli - zdaniem dyrektora. Walor informacji doniosłej posiada na pewno wartość wskaźnika dla danej placówki, ale ta informacja jest możliwa do uzyskania w internecie. Dyrektor podkreślił, że informacja, której podania domagał się skarżący nie istnieje w żadnym wytworzonym dokumencie.
 Ireneusz K. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność dyrektora Instytutu. Sąd uznał jednak, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie. W ocenie sądu, wniosek skarżącego zmierzał do wytworzenia informacji i to informacji, których nie można byłoby uznać za informacje publiczną m.in. ze względu na ograniczony ewentualny krąg jej odbiorców. Skoro zatem żądana przez skarżącego informacja nie stanowiła informacji publicznej, to podmiot obowiązany nie podlegał rygorom określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności nie był związany terminami w niej określonymi - dodał sąd.
Ireneusz K. wniósł skargę kasacyjną kwestionującą ustalenia sądu I instancji. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 24 kwietnia br. uchylił wyrok WSA. Sędzia Irena Kamińska zaznaczyła, że powodem uchylenia było niepełne uzasadnienie orzeczenia ( naruszenie art.141 par.4 prawa o postępowaniu przed sadami administracyjnymi). WSA nie wyjaśnił, dlaczego żądane informacje nie są informacją publiczną.  To wina sądu nie stron - dodała sędzia sprawozdawca.
Jak powiedział adwokat Sebastian Jabłoński, reprezentujący dyrektora IBE dane z badań wśród nauczycieli służą do sporządzania rankingów szkół, pod kątem wysokiego wskaźnika EWD. Instytut działa poza systemem edukacyjnym, więc badania są przeprowadzone dobrowolnie.


Sygnatura akt I OSK 1174/14, wyrok z 24 kwietnia 2015 r.