Nowy wzór uzupełniono o części I B i II B określające sposób współdziałania między osobą bezrobotną, o której mowa w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm., dalej jako ustawa) tj.:
1) bezrobotnym do 25 roku życia,
2) bezrobotnym długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy, albo kobietą, która nie podjęła zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
3) bezrobotnym powyżej 50 roku życia,
4) bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
5) bezrobotnym samotnie wychowującym co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
6) bezrobotnym, który po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjął zatrudnienia,
7) bezrobotnym niepełnosprawnym a pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy społecznej w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Realizacja wzajemnych zobowiązań złożonych przez strony kontraktu socjalnego podlega kontroli tak przez pracownika socjalnego, jak i osobę zawierającą kontrakt. Wykonaniu tego uprawnienia służy druga część kontraktu socjalnego. Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której nie ma możliwości wynegocjowania kontraktu, obydwie strony mogą wystąpić do kierownika ośrodka pomocy społecznej o rozstrzygnięcie kwestii spornych. Natomiast zarówno odmowa zawarcia kontraktu, jak i niedotrzymywanie jego postanowień, mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia z pomocy społecznej, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania jego udzielania.
Jak ocenia Minister Pracy i Polityki Społecznej, określony we wzorze kontraktu zakres obowiązków i uprawnień stron zwiększa skuteczność działania ośrodków pomocy społecznej oraz zapewnia skuteczniejsze adresowanie pomocy.
Osoby i jednostki zainteresowane otrzymaniem wzoru kontraktu socjalnego w formie elektronicznej będą mogły pobrać go ze strony internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Rozporządzenie weszło w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 23 grudnia 2010 r. W tym samym dniu traci moc rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. Nr 42, poz. 409). Jednak, zgodnie z §2 rozporządzenia formularze kontraktu socjalnego według wzoru określonego w załączniku uchylanego rozporządzenia mogą być wykorzystywane do czasu wyczerpania ich zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2011 roku.

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad