Zgodnie z art. 15zzs pierwszej ze specustaw związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 i składających się na tzw. tarczę antykryzysową, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu Covid terminy procesowe i sądowe w postępowaniach sądowych nie biegną, a te które rozpoczęły bieg, uległy zawieszeniu z dniem 31 marca 2020 r.

 


Zawieszenie - nie jest wcale pewne

Informacja o wstrzymaniu biegu terminów sądowych zagnieździła się w świadomości społecznej, powodując, słuszne zresztą, przekonanie o tym, że nie jest konieczne podejmowanie czynności procesowych, czyli składanie wniosków o uzasadnienia lub zażaleń. Tak było jednak do czasu, a mianowicie do 18 kwietnia 2020 r. czyli wejścia w życie tarczy antykryzysowej 2.0. 

Nowela zmieniła bowiem brzmienie art. 15 zzs ust. 4 przewidując fakultatywną możliwość odstąpienia przez sąd od generalnej zasady wstrzymującej bieg terminów sądowych. 

Czytaj w LEX: Wpływ epidemii Covid-19 (koronawirusa) na toczące się cywilne postępowania sądowe >

Czytaj też: 
Sądy szykują się do pracy - maseczki, szyby plexi>>

Rząd autopoprawką wprowadza e-rozprawy, bieg terminów administracyjnych też do "odwieszenia"​>>
 

Niedostrzeżona zmiana

Sąd prowadzący postępowanie może wyznaczyć stronie termin do dokonania czynności lub zarządzić bieg terminu określonego ustawą z możliwością określenia go na czas dłuższy, niż przewidziany ustawą, jeżeli wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony. W konsekwencji strona lub uczestnik postępowania są obowiązani do dokonania czynności w wyznaczonym terminie, a w przypadku zarządzenia biegu terminu następują skutki, które ustawa wiąże z upływem terminu. 

Czytaj w LEX: Zmiany biegu terminów w tzw. tarczy antykryzysowej w związku z koronawirusem - konsekwencje prawne >

Problem polega jednak na tym, że przytoczona zmiana przepisów niekoniecznie została dostrzeżona nawet przez niektórych prawników, nie wspominając już o nieprofesjonalistach. Trudno się temu dziwić i podejrzewać, że racjonalny ustawodawca będzie zmieniał wprowadzony przez siebie przepis zaledwie po nieco ponad dwóch tygodniach jego obowiązywania. 

Czytaj w LEX: Zabezpieczenie roszczeń w czasie epidemii >

Można sobie jedynie wyobrazić jaką konsternację dla strony niebędącej prawnikiem wywołuje otrzymanie korespondencji sądowej z pouczeniem, iż w jej sprawie bieg terminów procesowych nie ulega wstrzymaniu ani zawieszeniu. Zamieszanie z tym związane nie wpływa pozytywnie ani na tok prowadzonego sporu sądowego ani na odbiór społeczny wymiaru sprawiedliwości. 

Joanna Szewczyk-Stępień, adwokat w Kancelarii Adwokackiej Szczurek Szewczyk-Stępień Szkutnik

Zobacz procedury w LEX: