Ogłoszona nowelizacja ma na celu prawidłowe wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektywy obronnej, a tym samym wypełnienie przez Polskę zobowiązania w tym zakresie wynikającego z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ma również zapewnić zgodność działań polskich zamawiających z postanowieniami dyrektywy obronnej oraz Traktatu o funkcjonowaniu UE, a w szczególności ma zapewnić zgodność wydatkowania środków unijnych z prawem unijnym. Ustawa ma również za zadanie chronić polski przemysł obronny i zapewnić jego rozwój. Zakłada się także racjonalizację wydatków publicznych w zakresie zakupów w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa państwa oraz zwiększenie przejrzystości w zakresie udzielania zamówień publicznych. Zmiana ma także na celu zwiększenie udziału polskich wykonawców w uzyskaniu, realizacji lub podwykonawstwie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa udzielanych w Polsce oraz właściwą ochronę informacji wrażliwych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.

W nowelizacji uwzględniono przede wszystkim przepisy dyrektywy obronnej 2009/81/WE, w zakresie: ochrony interesów gospodarczych państw członkowskich, większej swobody zamawiających w zakresie udzielenia zamówień, szybkości przeprowadzenia postępowania, zastosowania trybów niekonkurencyjnych, a także odpowiedniego zabezpieczenia interesów zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa dostaw oraz ochrony informacji niejawnych.

Spośród regulacji niezwiązanych z dyrektywą obronną najważniejsze zmiany wprowadzane nowelizacją dotyczą nowego zdefiniowania pojęcia „robót budowlanych” oraz „obiektu budowlanego”; wprowadzenia możliwości badania i oceny rzetelności i efektywności wykonawców w kontekście całokształtu wcześniej realizowanych zamówień; wprowadzenia instytucji dialogu technicznego, służącego ułatwieniu przeprowadzania przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia; ograniczenia ryzyka nieuczciwej konkurencji z powodu ubiegania się o zamówienie publiczne wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej; rozszerzenia zakresu informacji zamawiającego w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach oraz wprowadzenia systemu kwalifikacji przy udzielaniu zamówień sektorowych.

Anna Stańczuk