Wskazany  akt zastępuje poprzednio obowiązujące rozporządzenie z dnia 30 grudnia  2009 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) i został wydany z uwagi na  konieczność dostosowania regulacji w zakresie dokumentów żądanych przez  zamawiającego od wykonawcy do najnowszego brzmienia ustawy - Prawo  zamówień publicznych (od 20 lutego br.).Rozporządzenie  określa znowelizowany katalog dokumentów, jakich może żądać zamawiający  w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.  22 ust. 1 p.z.p. (z uwzględnieniem regulacji art. 22 ust. 5), a także  katalog dokumentów poświadczających brak przesłanek do wykluczenia  wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 p.z.p. W rozporządzeniu  ujęto dokumenty, które mają poświadczać brak przesłanek wykluczenia  wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 p.z.p., których  zdecydowanie brakowało w poprzednio obowiązującym akcie. Określono też  co należy rozumieć przez dowody, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3  rozporządzenia.Nowością są przepisy  określające dokumenty, których może żądać zamawiający w postępowaniach w  sprawie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Specyfika  zamówień uzasadnia rozszerzenie zakresu żądanych przez zamawiającego  dokumentów o dokumenty pozwalające dokonać wyboru wykonawcy, który  zapewni odpowiednią ochronę informacji niejawnych i bezpieczeństwo  dostaw, również w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, w tym  wojny. Elementem wyróżniającym regulacje dotyczące dokumentów wymaganych  przez zamawiających w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa jest  fakt, iż katalog dokumentów z zasady ma charakter otwarty, a podawane  rodzaje dokumentów mają znaczenie często przykładowe, co wynika przede  wszystkim z brzmienia art. 131g oraz 131e p.z.p.Co  istotne, w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego  wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowego  rozporządzenia, wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w § 1  ust. 2 pkt 1 tego rozporządzenia, może przedkładać dokumenty  potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług oraz wykonanie robót  budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe  ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia z dnia 30  grudnia 2009 r.